hppy_little_children_holdin_hands_in_colors
روز22 خردادماه ، روزمبارزه علیه کارکودکان(1388)
تاریخ انتشار: 29 اکتبر ماه 13 

به نام دوستدارکودکان

هدف از انتخاب وبرگزاری روزهای خاص ، به ویژه برای کودکان ، ایجاد آگاهی وحساسیت درمردم وجلب توجه ومشارکت های مردمی درارتباط با موضوع موردنظر است.

روز22 خردادماه ، روزمبارزه علیه کارکودکان ، یکی از این روزهای جهانی است . دوران کودکی دررشدوتکامل انسان هاوشکل گیری شخصیت آنان ، نقش اساسی دارد. ازاین روتوجه به آموزش ، سلامت ، بهداشت ، تغذیه وسایرحقوق اساسی کودکان دراین سالهای حساس و مهم ، ضرورت دارد ، تادرکودکی از سلامت جسمی و روانی برخوردار شوند ودربزرگسالی ، شهروندانی شایسته وکارآمدبرای اداره جامعه باشند .

کودکانی که به علت مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی ، به کارمی پردازند ازحقوق اساسی خودمحروم می گردند ونه تنها دردوران کودکی به رشد و سلامت آنان آسیب می رسد ، بلکه دربزرگسالی نیر فردموثری برای جامعه نخواهند شد.

باوجود تاثیرات زیانبارکاردردوران کودکی ، براساس آمارهای موجود ، 250 میلیون کودک ونوجوان به کاراشتغال دارند.

درکشورمانیز، کودکان بسیاری ، به جای رفتن به مدرسه ، درکارگاهها ، کارخانه ها، مزارع و خیابان ها به کارمشغولند .

برخی ازکارهای پرخطروزیان آور،براساس پیمان نامه های بین المللی ، که جمهوری اسلامی ایران نیز آنها را پذیرفته است ، برای کودکان ممنوع است اما متاسفانه بسیاری ازکودکان به انجــــام این کارها می پردازند مانندزباله گردی ، کاردرکوره پزخانه هاو…

شبکه یاری کودکان کاروخیابان به مناسبت روزجهانی مبارزه علیه کارکودکان، خواستهای خودراکه نیازهای کودکان کاراست اعلام می دارد:

–             ایجادرفاه عمومی برای بهبود وضعیت زندگی مردم به منظورکاهش کارکودکان.

–             منع کارهای دشواربرای کودکان ونظارت دقیق دراین زمینه .

–             توانمندسازی کودکان کاروخانواده های آنان برای رهایی ازچرخه کار.

–             برخورداری کودکان کارازحق آموزش ،بهداشت ،بیمه وسایرحقوق اساسی خود.

–             نظارت دقیق برکارکودکان ونوجوانان به منظــــــورپیشگیری ومنع خشونت ، بهره کشی  وآزارنسبت به آنان .

از مسئولان کشور، سازمانهای دولتی مربوط می خواهیم که درتحقق این خواست های برحق بکوشندواز دوستدارن کودکان انتظار داریم که مارادرحمایت ازکودکان کار، یاری رسانند .

                                                               کمیته هم آهنگی شبکه یاری

                                                                     کودکان کاروخیابان

                                                                       22 خرداد1388