photo_2017-12-14_12-46-51-300x169
دوباره می سازمت به مهر
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ماه ۹۷ 

photo_2018-10-02_10-16-57

همیاران گرامی

پس از گذشت ده ماه از زلزله کرمانشاه هنوز مردم منطقه درشرایط سختی بسر می‌برند و نیازمند کمک و حمایت هستند. ما را در انجام حمایت همه جانبه به کودکان و خانواده‌ها یاری رسانید.

🔸شماره حساب شبکه: ۰۱۹۱۳۰۱۲۲۱۳۰۹

🔸شماره کارت: ۵۸۹۲-۱۰۱۲-۱۳۸۷-۹۶۰۰

🔸نزد بانک سپه – شعبه داودیه

تلفن: ۰۹۲۰۴۱۰۲۶۵۳ و ۰۹۱۰۹۵۰۶۲۷۱

شبکه یاری کودکان کار