report
خلاصه گزارش فعالیت های شبکه یاری کودکان کار و خیابان
تاریخ انتشار: ۷ آبان ماه ۹۲ 

خلاصه گزارش فعالیت های شبکه یاری کودکان کار و خیابان

 در ارتباط با ترویج فرهنگ صلح

شبکه یاری کودکان کار و خیابان در سال ۱۳۸۲ با تلاش تعدادی از سازمانهای غیر دولتی با هدف برقراری ارتباط بین سازمانهای غیر دولتی مرتبط و افزایش مشارکت فعال آنها تاسیس شد و در حال حاضر، سیزده سازمان عضو آن هستند.

با توجه به مفاهیم بنیادی صلح، مهمترین فعالیت های شبکه یاری در زمینه ترویج فرهنگ صلح را به شرح زیر می توان ارائه داد:

۱-     تاسیس شبکه یاری به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی یا جامعه مدنی ،برای کمک به سازمانهای غیر دولتی مرتبط و برقراری ارتباط بین آنها، خود اقدامی صلح آمیز به شمار می رود.

۲-     مشارکت یکی از زمینه های صلح است که در شبکه یاری بر آن تاکید شده و در زمینه های زیر به مرحله اجرا در آمده است:

_ مشارکت اعضای شبکه در اجرای برنامه های مشترک از جمله برگزاری روز جهانی کودک،روز مبارزه با  کار کودکان ،روز پیشگیری از کودک آزاری و … برای کودکان،  والدین و سایر گروه های مرتبط.

_  مشارکت کودکان در انجام فعالیتهای گوناگون در مراکز سازمانهای عضو شبکه یاری

_  مشارکت والدین در برنامه های مراکز سازمانهای عضو شبکه یاری

_  مشارکت نیروهای مردمی در انجام فعالیت های داو طلبانه و گسترش آن در سازمانهای عضو شبکه یاری .

۳-     برگزاری جلسات مشترک اعضای شبکه یاری با هدف برقراری ارتباط موثر، همکاری، تبادل تجربیات، گفت و گو در زمینه مشکلات و راه های کاهش آنها ،استفاده از امکانات و ظرفیت های یکدیگر و افزایش توانمندی های جمعی به عنوان پشتوانه ای برای انجام بهتر فعالیت های مورد نظر.

۴-     آموزش ،محور فعالیت های شبکه یاری و راهگشای ترویج صلح است، آموزش ،توسط سازمانهای عضو شبکه یاری ،در زمینه های زیر صورت می گیرد:

 

  _ سواد آموزی ،به عنوان آموزش پایه شامل خواندن ،نوشتن ،ریاضی و علوم ،برای استفاده از سایر آموزش ها.

        _ آموزش اجتماعی شامل آموزش حقوق کودک و مهارتهای زندگی

 _آموزش هنر برای پرورش خلاقیت و رشد عاطفی کودکان

 _آموزش بهداشت فردی و محیط زیست

 _ آموزش خانواده ها با تاکید بر شیوه های مطلوب فرزند پروری مطلوب و پیشگیری از آزار و بدرفتاری با کودکان و نوجوانان

۵-     حمایت از کودکان و نوجوانان و خانواده های آنان در زمینه های آموزشی ،بهداشتی ،درمانی ،حقوقی ،مالی و سایر موارد . حمایت از مصادیق صلح و همراه با مشارکت و آموزش ،از محور های اصلی توانمند سازی است.

۶-      پژوهش های انجام شده

شبکه یاری با همکاری و مشارکت اعضای خود،پژو هش های زیر را انجام داده است:

_ بررسی و ضعیت کودکان کار و خیابان در تهران

_بررسی موانع استفاده کودکان کار و خیابان ایرانی،از مراکز حمایتی سازمانهای غیر دولتی

_ بررسی وضعیت ۲۰ سازمان غیر دولتی عضو شبکه یاری با استفاده از پرسش نامه

_ بررسی اثر بخشی اموزش های ارائه شده در مراکز سازمانهای غیر دولتی در ارتباط با کودکان کار و خیابان در مقایسه با کودکانی که از خدمات این مراکز استفاده نکرده اند.

_ بررسی وضعیت فردی،خانوادگی ،بهداشتی ، و آموزشی کودکان کار و خیابان که از حمایت های سازمانهای غیر دولتی استفاده می کنند.

۷-     شرکت سازمانهای عضو شبکه در کارگاه های آموزشی یونیسف شامل :

_ کارگاه مصونیت از خشونت کودکان

_ فرزند پروری مطلوب

_ مسئولیت پذیری بخش خصوصی در انجام فعالیت های  اجتماعی

_ حقوق کودک

_ مهارت های زندگی

۸-     شر کت در کارگاه های آموز شی شبکه یاری :

_ساختار مدیریتی سازمانهای غیر دولتی

_ ارزشیابی برنامه ها

_ شبکه و شبکه سازی د ر سازمانهای غیر دولتی

_ روشهای جذب داوطلبان در سازمانهای غیر دولتی

۹-     تدوین بانک اطلاعات کودکان کار و خیابان با همکاری یونسکو

این بانک شامل بخش های زیر است:

_ کتاب ها

_ مقالات و پژوهش ها

_ نشست های تخصصی

_ گزارش ها

_ قوانین و مقررات

_ پایان نامه ها

_ عکس ها و تصاویر

_ فیلم ها

_ سازمانهای غیر دولتی مرتبط

_ سازمانهای بین المللی مرتبط

۱۰-  ارتباط با سازمانهای دولتی مرتبط با کودکان کار و خیابان شامل ساز مان بهزیستی،شهرداری،وزارت کار واموراجتماعی ،وزارت رفاه، وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، شرکت در جلسات آنها به ویژه سازمانهای بهزیستی و شهرداری در ارتباط با طرح های ساماندهی کودکان کار و خیابان.

۱۱- انتشار خبرنامه توسط شبکه یاری و سازمانهای عضو شبکه به صورت مستقل.

   ۱۲-ارتباط با دانشگاه ها، مراگز علمی، انجمن های علمی و مشارکت با آنها در اجرای برخی از برنامه ها از جمله                                نشست های علمی مرتبط با کودکان کار و خیابان.

 ۱۳- تلاش برای کاهش خشونت با کودکان کار در محیط خانواده، آموزش، کار و جامعه  با توجه به آسیب پذیری بیشتر این کودکان و وجود نگرشهای منفی نسبت به آنان

۱۴- کوشش برای حذف کارهای زیان آور برای کودکان بر اساس مقاوله نامه سازمان بین المللی کار که جمهوری  اسلامی ایران نیز آن را امضا کرده است.

  ۱۵- مبارزه با نگرش های منفی نسبت به کودکان پناهنده،در کودکان و بزرگسالان،از راه آموزش و آگاه سازی آنان به  ویژه در مراکز آموزشی – حمایتی سازمان های عضو شبکه.

در انجام این فعالیت ها، محور برنامه های شبکه یاری،تاکید بر مفاهیم بنیادین صلح بوده است که مهمترین آنها مشارکت ،استقلال ،آموزش حمایت ،توانمند سازس،حقوق کودک ،محیط زیست ، سلامت ،شبکه سازی و منع تبعیض ،با هدف ایجاد دنیایی بهتر برای همه کودکان به ویژه کودکانی است که به علت شرایط نامساعد زندگی خود،نیاز یه حمایت بیشتر دارند.

تلاش شبکه یاری کودکان کار و خیابان و اعضای فعال آن گسترش و تعمیق مفاهیم صلح در اهداف و برنامه های خود می باشد . با این امید که در تحقق این امر مهم ،موفق باشیم.

                                                                    کمیته هم آهنگی شبکه یاری

                                                                      کودکان کار و خیابان

                                                                        فاطمه قاسم زاده