arm - Copy
چهارم ژوئن برابر باچهارده خرداد روز جهانی کودکان قربانی خشونت است
تاریخ انتشار: 4 ژوئن ماه 18 
کودکان به علت شرایط خاص سنی خود باهمه توانمندی های با لقوه ای که دارند از آسیب پذیر ترین گروه ها هستند واز این رو به بیشترین توجه و مراقبت در برابر مشکلات زندگی نیاز دارند خشونت در همه اشکال آن،چه به صورت فردی از طرف افراد و گروه های خاص و چه به شکل ساختاری از جانب ساختارهای اجتماعی مانند نظامهای آموزشی و حمایتی جامعه و چه در قالب سیاست های جهانی و منطقه ای مانند جنگ ،بیشترین آسیب را به کودکان وارد میسازد و فراتر از همه این آسیب ها ،حق زندگی را از آنان سلب می کند. حق حیات یکی از طبیعی ترین حقوق همه انسان ها به ویژه کودکان است که خود به تنهایی نمیتوانند از آن دفاع کنند ونیاز به حمایت بزرگسالان دارند.
جنگهای داخلی و منطقه ای که درحال حاضر بخش های بزرگی از جهان به ویژه خاور میانه رادر گیر کرده است ،بزرگترین نقض کننده حق زندگی بخصوص برای کودکان است. براساس آمارهای بین المللی بیشترین جان باختگان این جنگها ،غیر نظامیان به ویژه کودکان هستند. استفاده از کودکان یعنی افراد زیر ۱۸ سال در جنگها ، جلوه دیگری از خشونت علیه کودکان است که با وجود پروتکل اختیاری “ممنوعیت به کار گیری کودکان درمخاصمات مسلحانه “یونیسف ،که معلوم نیست با توجه به اهمیتی که دارد چرا اختیاری است ،هرسال تعداد زیادی از کودکان به عنوان سرباز -کودک ،در جنگ ها جان خودرا از دست می دهند. روز جهانی کودکان قربانی خشونت فرصتی است تابا تاکید بر حق کودکان برای زندگی تلاش خودرا برای مبارزه باخشونت با کودکان در همه اشکال آن در قالب برنامه های اثر گذار ،افزون تر سازیم.
هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار