arm - Copy
جامعه ناامن، افزایش کودک آزاری
تاریخ انتشار: 4 ژوئن ماه 18 
باز هم فاجعه ای دیگر در جامعه ما در حوزه کودک آزاری رخ داد و دخترک خردسال افغانستانی ،بی رحمانه مورد تجاوز فردی قرار گرفت که شایسته نام انسان نیست بهار ه گل، کودک خرد سالی که در بهاران هوا وگلهای شادی و آرامش کودکی خودرا از دست داد وزیر دشوارترین شکنجه ای قرار گرفت که حتی اگر مورد حمایت قرار گیرد ،آثار مخرب روانی آن به سختی از بین می رود.
تولستوی نویسنده نامدار روسی میگوید “اگر جنایتکار ترین انسانها اندکی مهربانی نسبت به کودکان داشته باشند ،معلوم میشود که هنوز انسانیت خودرا از دست نداده اند” به راستی همین گونه است فردی که با کودک خرد سالی چنین رفتار میکند،بدون تردید از انسانیت تهی است اما چرا وچگونه انسان ها از انسانیت تهی میشوند ؟ پاسخ این پرسش را باید هم در ویژگیهای فردی وهم به خصوص در ساختار های اجتماعی جستجو کرد.  
جامعه ما از بعد اقتصادی و اخلاقی که بایکدیگر در ارتباط دو سویه هستند ،در وضع هنجاری قرار ندارد در کنار آن جای خالی قوانین حمایتی از کودک ،خانواده وبه طور کل مردم،به شدت احساس میشود و چنین وضعیتی بدون تردید به افزایش جرم و جنایت به ویژه در مورد کودکان منجر میگردد ومفهوم انسان سالم-جامعه سالم و ارتباط متقابل آنهارا مخدوش میسازد متاسفانه جامعه ما برای کودکان جامعه امنی نیست و این واقعیت دردناکی است که باید پذیرفت و مراقبت خودرا از کودکان و آگاهی کودکان را افزایش داد در غیر این صورت دچار “غفلت “که یکی از انواع کودک آزاری است می شویم.
در پایان از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می پرسیم آیا پس از هشت سال هنوز هم در تصویب لایحه حمایت از کودکان تردید دارند؟
  هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار