arm - Copy
روز جهانی کودک برهمه کودکان و دوستداران آنان گرامی باد
تاریخ انتشار: 2 ژوئن ماه 18 
یازدهم خرداد برابر با اول ژوئن یکی از مهمترین روز های جهانی کودک است. اهمیت این روز از این جهت است که خود کودکان در شکل گیری آن نقش داشته اند وبه علاوه از قدیمی ترین روز های جهانی کودک است. جنگ جهانی دوم مانند همه جنگ ها،بیشترین آسیب هارا برای کودکان به همراه داشت و این آسیب ها تا سالها پس از جنگ نیز ادامه داشت. در چنین شرایطی تعدادی از کودکان جهان ،به عنوان نمایندگان کودکان به جامعه ملل(سازمان ملل آن زمان) نامه ای نوشتند و دردها و مشکلات کودکان راکه ناشی از جنگ ویرانگر بود بیان کردند و خواستار کاهش آنها شدند.
در واقع این روز فرصتی برای مطالبه گری کودکان و مشارکت آنان برای اثر گذاری در شرایط کودکان بود واز این نظر هم روز مهمی در زندگی اجتماعی کودکان به شمار میرود. این روز سالهاست که در ایران به دلایلی برگزار نمیشود اما در سطح جهان نه تنها شاهد برگزاری آن هستیم بلکه همزمان بااین روز گزارشهایی از طرف ساز مان های بین المللی از جمله یونیسف وساز مان نجات کودک منتشر میشود که نشان دهنده وضعیت کودکان در شرایط دشوار کنونی است.
در روز جهانی کودک٬ دنیای شایسته ای را برای همه کودکان جهان آرزو میکنیم.
شبکه یاری کودکان کار