LG_1463205448_79606559881bddf5770434bc8bbb9bf5
۱۵مه‌ برابر با ۲۵ اردیبهشت٬ روزجهانی خانواده
تاریخ انتشار: 15 می ماه 18 
امروز در دنیا توجه دولت ها به اهمیت خانواده وپیوند ارکان آن بایکدیگر بیش از گذشته است. خانواده پایه گذار سرنوشت و موفقیت فرد در آینده است، اولین یادگیری ها، تجربه ها، شکل گیری هویت، شخصیت کودک و پایه های اجتماعی شدن او.در محیط خانواده شکل می گیرد،سلامت خانواده ،تعادل والدین و آگاهی آنان، تحقق نسلی پویا رارقم خواهد زد.همه می دانیم که افراد موفق در درون خانواده های سالم عاری ازخشونت رشد واستعدادهای آنان شکوفا می گردد و افراد ضداجتماع پرورش یافته خانواده ای ناسالم پر تنش هستند، کودکانی که فاقد بهداشت روان وازنظر رشدعاطفی وجسمی دچار مشکل می باشند در آینده نیز سربار جامعه خواهند بود. شبکه یاری کودکان کار، ضمن تاکید بر مسولیت خطیر دولت درحمایت از خانواده های آسیب دیده، به ویژه شناسایی این خانواده ها وحمایت اقتصادی وحفظ حرمت آنان، خواستار رفع ریشه ای مشکلات عدیده آنان وبرگشت آرامش و امنیت کودکان این خانواده ها می باشد. درکشوری که سازمانهای متولی مسولیت خود را پیگیری نمی کنند، جادارددرچنین روزی از تلاش سازمانهای مدنی که در حوزه کودکان فعال وبا آموزش ها و حمایت های بی دریغ خود درتلاشند که کودکان آسیب دیده به ویژه کودکان کار کودکی کنند، تقدیر کنیم.
شبکه یاری کودکان کار