report
 آیا کودک آزاری جزو آسیب های اجتماعی اولویت دار نیست؟ 
تاریخ انتشار: 15 می ماه 18 
gh

خشونت با کودکان باتوجه با آمار ها و گستردگی آن یکی از آسیب های اجتماعی مهم به شمار می رود که باتوجه به نتایج زیان بار آن،جادارداز طرف مسئولان مرتبط مورد توجه جدی قرار گیرد وبرای کاهش آن برنامه ریزی شود. از نظر آماری،اگر تنها به آمار اورژانس اجتماعی کشور که سازمانی دولتی است،توجه شود،میزان کودک آزاری تاحدی مشخص می شود به عنوان نمونه در نیمه اول سال ۱۳۹۶تعداد ۱۶۰۰۰ کودک آزاری ثبت شده و میدانیم که موارد انجام شده ،بسیار فراتر از موارد ثبت شده است. در واقع کودک آزاری مانند کوه یخی است که فقط قله آن پیداست برای شناخت بهتر گستردگی کودک آزاری باید انواع آن را در نظر گرفت. کودک آزاری فیزیکی که شناخته ترین نوع کودک آزاری است،همراه با خشونت های عاطفی-روانی از جمله تهدید،تحقیر،توهین و۰۰۰در خانه و مراکز آموزشی در حدی است که به عنوان یک شیوه تربیتی به کار برده می شود خشونت های ساختاری نوع دیگری از آزار هاست که هنوز در جامعه ما به عنوان کودک آزاری ناشناخته است. خشونت های ساختاری آزار هایی است که نه از طرف افراد مشخص،بلکه توسط ساختار های اجتماعی انجام می گیرد.
مصداق بارز این نوع خشونت ها ،کودکان کار ،کودکان باز مانده از آموزش،کودکان حاشیه نشین و۰۰۰است که متاسفانه تعداد آنها کم نیست خشونت های ساختاری در حوزه آموزش وپرورش نیز بسیار است از جمله ایجا رقابت به جای مشارکت ،ایجاد اضطراب و افسردگی در کودکان با کاربرد روشهای نادرست و حذف شادیها ،یادگیری حافظه مدارو۰۰۰از خشونت های ساختاری محسوب می شوند در مورد دلایل کودک آزاری بررسی های انجام شده نشان میدهند که مهمترین عوامل آن فقر اقتصادی و فقر آموزشی است که متاسفانه در جامعه ما وجود دارد امید است سازمانها ومسولان دولتی مرتبط با درک جایگاه و وظایف خود برای کاهش خشونت با کودکان به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی مهم تلاش کنند.
دکتر فاطمه قاسم زاده٬ روان شناس