arm - Copy
پیام شبکه یاری کودکان کار به مناسبت معلم
تاریخ انتشار: 1 می ماه 18 
“یک کودک، یک معلم، یک دفتر و یک مداد می تواند دنیا را تغییر دهد.”
ملاله یوسف زای
  آنها تاکنون چشمهای زیادی را رو به دنیای دانش و آگاهی گشوده اند. آنها با قلب خود زندگی می کنند و در قلب بسیاری از دانش آموزانشان سالها زندگی می کنند. معلمان قهرمانان زندگی معیشتی خانواده خود نیستند اما قهرمان تغییر نگاه و زندگی کودکان بسیاری هستند. وجود معلمان فرهیخته، مسئول و نگران آینده ایران، روزنه های امیدی در جامعه امروز ماست. در مقابل روز دوازدهم اردیبهشت در تقویمهایمان نوشته است روز معلم . اما آنچه از معلمان برجسته و رهپویان قاموس انسانیت داریم هر روز و هر سال با ماست. آرزوی ما بازخوانی جایگاه معلمین در جامعه و بهبود وضعیت معیشتی و منزلتی آنهاست تا فارغ از هر دغدغه در دل امیدهای آینده دنیایمان بذر نشاط، خلاقیت، خودباوری و عشق بکارند.
گرامی باد روز معلم
شبکه یاری کودکان کار