arm - Copy
بیانیه شبکه یاری بمناسبت ۱۲فوریه (۲۳بهمن)روزجهانی نه به سربازی کودکان
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 18 
باور کودکانه، ساده وزیبااست
دنیای کودکانه، صمیمی ترین دنیا است
کودکان مملو ازمحبت، نیازمند حمایت وپشتیبانی اند
طی سالهای اخیر دراغلب نقاط جهان به ویژه در کشور های آسیایی وافریقایی گروه های درگیر از کودکان در جنگ استفاده می کنند وحقوق انسانی کودک وکنوانسیون جهانی حقوق کودک رانقض می کنند.
امروز خشونت مشق کودکان درخیلی ازسرزمینها ی درگیر جنگ شده است، کودکان جنگ یاد می گیرند، چگونه اسلحه رادردستان کوچک شان بگیرند ودیگر ی راهدف قراردهند،تازنده بمانند .
کودکان جنگ، محروم ترین کودکان، درجهان هستند آنان ازحداقل خدمات پزشکی، بهداشتی، درمانی، حمایتی بی بهره اندواغلب باجثه ای کوچک ودرک اندک ازشرایط با مشکلات متعدد روحی وروانی به تنهایی درگیر می باشند. ۱۲فوریه (۲۳بهمن ) روزجهانی نه به سربازی کودکان یا “روز دست قرمز” است شبکه یاری کودکان کار تاکیددارد، جهان نیازمند عزمی دوباره است که برای همیشه به زجر وآزار کودکان درجای جای جهان برای به خدمت گرفتن آنان دردرگیری ها وجنگ ها خاتمه دهند.