condolences-death-poetry-and-fine-text-1
حادثه تلخ واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان استان هرمزگان را تسلیت می گوییم
تاریخ انتشار: 2 سپتامبر ماه 17 
photo_2017-09-02_22-31-32    
حادثه تلخ واژگون شدن اتوبوس حامل دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان استان هرمزگان، دوباره ایران راداغدار فرزندانش نمود. شبکه یاری کودکان کار، ضمن عرض تسلیت به خانواده هایی که دختران عزیز خودراازدست داده اند و مردم استان، آرزوی بهبودی سایر دانش آموزان مجروح و حادثه دیده رادارد.