165544
۲۲مرداد روز ملی تشکلها و مشارکت های اجتماعی
تاریخ انتشار: 13 آگوست ماه 17 
IMG19343523
 

امروز در جامعه ما کثرت نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی و حضور زنان و مردان در این نهادها جهت پذیرش مسئولیت درمسائل جامعه و امور شهروندان، بصورت داوطلبانه، به وضوح به چشم می خورد. آسیب های اجتماعی و شرایط و مکانیسم ها و روابط اجتماعی موجود، امکان اداره امور در مرکزیتی به عنوان دولت را به تنهایی مقدور نمی کند. سازمان های مدنی نقش بسیار مهمی بین لایه های مردم و دولت ایفا می کنند و تکثر این سازمان ها در هر کشور. رابطه مستقیم با توسعه یافتگی دارد. شبکه یاری کودکان کار، ضمن تبریک این روز، معتقد است زمانی که نهاد های مدنی درتصمیم سازی در روند امور کشور و تدوین قوانین مشارکت داشته باشند، کشور به سوی توسعه یافتگی گام برمی دارد.