arm - Copy
بیانیه شبکه یاری بمناسبت روز معلم
تاریخ انتشار: 1 می ماه 17 

آموزش، قدرتمندترین سلاح برای تغییر دنیاست (نلسون ماندلا).

آموزش از ابتدایی ترین نیازهایی است که کودکان هر جامعه با برخورداری از آن تبدیل به پشتوانه هایی برای ساخت فردای هر جامعه خواهند بود و در این راه نقش معلمین آنقدر مهم و پر رنگ است که پیمودن این راه بدون حضور و مراقبت معلمان دلسوز و مهربان دشوار و حتی غیر ممکن است. حضوری که در کشور ما با توجه به عدم امنیت شغلی و تامین معاش ناکافی قشر معلم، با نوعی عشق و از خود گذشتگی در آمیخته است چه بسیارند معلمانی که با کمترین امکانات و دریافتی در دور افتاده ترین نقاط میهن کمر به تعلیم فرزندان میهن بسته اند. شبکه یاری ضمن تبریک روز معلم به تمامی معلمان دلسوز و زحمت کش و نیز معلمان و داوطلبان فعال در سازمانهای غیر دولتی که به محرومترین کودکان این مرز و بوم خدمت می کنند، درخواست دارد تا نظر به اهمیت آموزش نسل آینده کشور، ضمن توجه ویژه به وضعیت معیشتی و رفاهی معلمان دلسوز و زحمتکش، ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به صیانت از حقوق کودکان و حذف تنبیه های بدنی و روانی از سیستم آموزشی، تصمیمات قاطع اتخاذ شود تا حاصل زحمات معلمان امروز، نسل سالم و با نشاط و امیدوار به آینده ایران باشد.

شبکه یاری کودکان کار

(گروه تدوین بیانیه)