arm - Copy
بیانیه بماسبت روز شوراها
تاریخ انتشار: 30 آوریل ماه 17 
اصل شوراها یکی ازاصول مترفی و روشن قانون اساسی است. که درگستره زندگی اجتماعی ,خرد جمعی را محور تصمیم گیری بر شیوه دمکراسی دانسته است و جایی برای تفکر فردگرایاته باقی نمی گذارد. شبکه یاری کودکان کار, ضمن تبریک روز نهم اردیبهشت روز شوراها اعتقاد دارد, چنانچه درخانه, مدرسه و….آموزش مشارکت وحق اظهار نظر آزادانه توام با احساس مسئولیت از کودکی آموزش داده شود، دیگر تک روی ها و تفکر استبدادی درآینده رشد نمی کند.  

شبکه یاری کودکان کار