413161_489
کارگاه با من بخوان برای انجمن های عضو شبکه یاری برگزار گردید
تاریخ انتشار: 18 آوریل ماه 17 
IMG_20170418_201810    429625200_224122
کارگاه« با من بخوان» بیست و هشت فروردین با همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و شبکه یاری کودکان کار در محل دفتر شبکه (مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه سه) با شرکت چهارده نفر از مربیان و کارشناسان انجمن های عضو شبکه یاری برگزار شد که سرکار خانم آرمین مدرس این کارگاه بودند. در این کارگاه٬ ابتدا تعریفی از مفهوم ادبیات به طور کلی و ادبیات کودکان به طور خاص ارائه شد و در یک فعالیت گروهی و عملی هدف ها و کارکرد های ادبیات کودک و ویژه گی های کتاب با کیفیت بررسی گردید. از دیگر فعالیت های انجام شده در این‌ کارگاه «آموزش چگونگی برگزاری یک نشست کتابخوانی و مؤثر و جذاب برای کودکان» و «چگونه با کودکان کتاب بخوانیم »بود .