arm - Copy
بمناسب روز جهانی زبان مادری
تاریخ انتشار: 22 فوریه ماه 17 

زبان مادری، زبانی که کودک آغاز سخن می کند، در بستر آن رشد می یابد، ریشه های هویتی وی شکل می گیرد و مستحکم می شود. نادیده گرفتن آموزش زبان مادری در مدارس رشد تفکر وشناخت کودک را به تاخیر می اندازد و احساس تعلق را از او می گیرد، و در مراحل آموزش دچار اضطراب، تشویش و…می کند. برطبق ماده۳۰ پیمان نامه حقوق کودک “کودک متعلق به اقلیت های قومی، مذهبی، زبانی یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود”. باتوجه به تنوع قومی و زبانی اقوام ایرانی و مهاجرپذیر بودن کشور شبکه یاری کودکان کار، ضمن گرامیداشت روزجهانی زبان مادری، بر این اعتقاد است که حق آموزش زبان مادری و رعایت اقلیت های قومی به درک بهتر فرهنگ های مختلف و تفاهم، تعامل بین آنان منجر شده و سبب حفظ میراث فرهنگی کشور خواهد شد.

   

             شبکه یاری کودکان کار

           گروه تدوین بیانیه