arm - Copy
گرامیداشت 20 فوریه، روز جهانی عدالت اجتماعی
تاریخ انتشار: 19 فوریه ماه 17 

“عدالت اجتماعی” ایجاد فرصت های برابر برای افراد جامعه به منظور دستیابی به حقوق شهروندی خود است، فارغ از تعاریف متفاوتی که در مکاتب مختلف از آن ارائه می شود، عنوانی است که تمام جوامع بشری به آن تشنه اند و تحقق آن را در نقطه هدف آمال و آرزوهای خود قرار داده اند. عدالت اجتماعی، مفهومی است که برسیاست های عنان گسیخته اقتصادی بند اخلاق و انسانیت می زند. میزان دوری جوامع از عدالت اجتماعی معمولا با میزان فقر و آسیب های اجتماعی و به تبع آن درصد کودکانی که از نیازهای اولیه خود محرومند، ارتباط مستقیم دارند. کودکان اصلی ترین قربانیان بی عدالتی در جوامع هستند.

شبکه یاری با گرامیداشت 20 فوریه، روز جهانی عدالت اجتماعی، آرزوی جهانی خالی از فقر و بی عدالتی برای همگان و به ویژه کودکان دارد.

شبکه یاری کودکان کار

گروه تدوین بیانیه