arm - Copy
شهروندان گرامی بم
تاریخ انتشار: 25 دسامبر ماه 16 
219274_nyDgduZg
پیام همدردی و همدلی ما را به مناسبت چهاردهمین سال زلزله بم بپذیرید.زلزله ای که هزاران نفر از مردم آن دیار عزیز را به کام مرگ کشانید و یا دچار سوانح و عوارض مختلفی کرد.
می دانیم هنوز شهر زیبای بم از آثار برجای مانده از زلزله رهایی نیافته است.
می دانیم هنوز رنج های شما به خاطر از دست دادن عزیزانتان پایان نیافته است.
می دانیم هنوز آسیب های جسمی – روانی و اقتصادی عمیقی بسیاری از شهروندان عزیز بم را آزار می دهد.
می دانیم هنوز بازسازی نهاد زیبا و پر عظمت بم- ار گ بم- تمام نشده است تا یادآور روزهای شاد و آرام بم باشد.
  می دانیم که هنوز بم بازسازی کامل نشده و نشانه های زلزله یادآور روزهای سخت و دشوار برای شما است.
اما در برابر این همه مشکلات کودکان آن روزهای تلخ زلزله اینک جوانان برومندی شده اند که می توانند دوباره بم را بسازند.
می دانیم که شما زنان و مردان سخت کوش بم آموخته اید که اندوه خود را به نیرو تبدیل کنید تا دوباره بم٬ شهری زیبا با باغ ها و درختان خرما باشد. برای دست یابی به این هدف مسئولیت پذیری دولت همراه با مشارکت های مردمی ضرورت دارد.
به امید آبادی و رهایی بم از بند آسیب های زلزله  

هیأت مدیره شبکه یاری کودکان کار