IOM
هجدهم دسامبر، روز جهانی مهاجران گرامی باد
تاریخ انتشار: 19 دسامبر ماه 16 

مهاجران بخش لاینفک شهروندان زمین هستند.  امروز شاهد آنیم که جنگ، فقر،  بیکاری، منازعات خونبار قومی و ایدئولوژیک و خشونت های غیر انسانی و کشتار بی رحمانه ی زنان و کودکان، هر روز بیش از پیش زندگی در مناطق وسیعی از جهان به ویژه در منطقه ی خاورمیانه را غیر ممکن نموده است. این در حالیست که دولتمردان و  سیاستمداران و کسانی که می توانند با تفکری مسئولانه زمینه های استقرار صلحی پایدار را فراهم نمایند، صرفا به زیاده خواهی ها و  منافع خود اندیشیده و هیچ اقدام اساسی برای پایان بخشیدن به وضع موجود صورت نمی دهند و در نتیجه هر روزه  مردان، زنان و کودکانی بسباری ناگزیرند میان مهاجرت و زندگی در کشوری بیگانه و یا ماندن و مردن در سرزمین مادری خود یکی را برگزینند  هرچند تعداد معدودی از مهاجران علیرغم امکانات وفرصت های لازم زندگی به هدف برخورداری از امکانات و تسهیلاتی بهتر و ارتقا سطح رفاه زندگی خود، به مهاجرت مبادرت ورزید باشند اما می دانیم که وجه غالب مهاجرت ها، ناشی از جبر و فشاری است که زندگی درموطن را برای بسیاری از انسانها غیر ممکن نموده است.

 از این رو، شبکه ی یاری کودکان کار، ضمن محکوم نمودن تمامی اقدامات غیر انسانی و خشونت بار در سراسر جهان، امیدوار است در پرتو گسترش اندیشه های  انسانی  و بسط و گسترش عدالت و برابری و کنش های مسئولانه،  روزی برسد که زندگی و سرنوشت هیچ انسانی دستخوش جنگ، فقر، بیکاری، بی عدالتی و مهاجرت های ناشی از  اجبار  قرار نگیرد.

                شبکه یاری کودکان کار

           با سپاس فراوان از کارگروه تدوین بیانیه بویژه جناب آقای قاسم حسنی