un
روز جهانی حقوق بشر گرامی باد
تاریخ انتشار: 10 دسامبر ماه 16 

photo_2016-12-11_13-07-13

برطبق اسناد تاریخی، اندیشه حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم ضرورت یافت ،در10 دسامبر 1948 اعلامیه حقوق بشر بعنوان تلاشی جهانی برای کمک به انسان ها وبقای بشریت به تصویب رسید. اعلامیه جهانی حقوق بشر ،حقوق طبیعی (ذاتی) انسان است وهیچ دولتی نمی تواند آنرا بگیرد. تمامی انسانها آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ شان و منزلت باهم برابرند ، کسی نمی تواند ” حق زندگی ” را ازمردم بگیرد.

امروز درحالی سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر فرا می رسد،که بسیاری از زنان، مردان و کودکان با فرهنگ های متفاوت ،جنگ وخشونت بخشی اززندگی روزمره آنان راتشکیل می دهد. چگونه می توان ازحقوق بشر سخن به میان آورد، درحالی که هزاران انسان برای بدست آوردن حقوق اولیه شان درجنگند…ویا آواره رها شده اند. طبق اعلام صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) بیش از 28 میلیون کودک به علت خشونت و ناامنی از مکان های زندگی خود فراری و آواره شده اند برطبق همین گزارش فقط درسال 2015 بالغ بر31 میلیون کودک پناهجو و 17 میلیون کودک آواره درداخل کشورها به ثبت رسیده است، ودر جهان بیش از هر زمان دیگر استفاده از کودکان در مناقشات نظامی شدت گرفته است.

شبکه یاری کودکان کار، باتوجه به کثرت جنگ ها باریشه مذهبی وقومی درجهان بخصوص دربخش هایی از خاورمیانه و آفریقا ، ازسیاستمداران، مسولین دولتی و رهبران دینی ..تقاضادارد، که باتلاش خود به محنت ورنج آوارگی انسان های بیشماری بخصوص کودکان، پایان دهند و برای برقراری صلح، واستقرار “جهانی انسانی” اقدام نمایند.