community-tree
15 آذر، مصادف با 5 دسامبر، روز جهانی داوطلب
تاریخ انتشار: 5 دسامبر ماه 16 
در حالی به استقبال این روز می رویم که در کشور ما ایران، با توجه به رشد مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، انسان های بی شماری در انجمن ها و سازمان های مدنی، با فعالیت های اجتماعی خود، داوطلبانه به کمک و یاری هموطنان شتافته تا آنان زندگی بهتری را تجربه کنند.
شبکه یاری کودکان کار، با گرامی داشت این روز جهانی، فرارسیدن آن را به تمام کسانی که با تلاش های متعهدانه خود، در صدد کاهش رنج انسان ها و ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای تحقق جامعه ای شایسته آنان بخصوص کودکان می باشد، تبریک گفته و بر این اعتقاد است که با افزایش کار داوطلبانه بخصوص توسط نسل جوان کشور، با دانش و آگاهی عمومی، سبب بهبود امور اجتماعی جامعه خواهند شد.
به امید آینده ای بهتر برای کودکان
شبکه یاری کودکان کار