un
روز جهانی مبارزه با اعدام گرامی باد
تاریخ انتشار: 13 اکتبر ماه 16 
حق زندگی، حق بنیادین و انکار ناپذیر همه انسانها است. هیچ فردی و هیچ قانونی نباید آن را نادیده بگیرد 19 مهر روز جهانی مبارزه با اعدام گرامی باد.  

                           شبکه یاری کودکان کار