1959
روز جهانی معلم گرامی باد
تاریخ انتشار: 5 اکتبر ماه 16 

از سال 1994 به بعد، پنجم اکتبر (13مهرماه) هر سال از سوی یونسکو «روز جهانی معلم» اعلام شده است. هدف از اعلام چنین روزی بهادادن به معلمان، قدردانی از آنها و بررسی مشکلاتشان در سراسر دنیا اعلام شده است. کشورهایی که «روز معلم» را در تقویم تاریخ خود ثبت کرده اند. هریک دلیل و بهانه ی خاصی برای ثبت چنین روزی دارند و هر یک به گونه ای مراسم بزرگداشت روز معلم را جشن می گیرند.

شبکه یاری کودکان کار، روزجهانی معلم  را با سپاس از معلمانی که همراه با انتقال دانش و آگاهی مهرورزی با کودکان را به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان پاس می دارند گرامی می دارد.