unesco
پیام یونسکو به مناسبت روز جهانی معلم
تاریخ انتشار: 4 اکتبر ماه 16 
photo000000000000000000000002_14-09-42
برگردان : مهدی بهلولی

روز جهانی آموزگار امسال،به یادبود پنجاهمین سالگرد تصویب«سفارش نامه سازمان جهانی کار / یونسکو درباره جایگاه آموزگاران» * برگزار می شود. همچنین نخستین روز جهانی آموزگاری است که در چارچوب «برنامه جهانی آموزش و پرورش ۲۰۳۰» جشن گرفته می شود. جامعه جهانی یک سال پیش این برنامه تازه را به تصویب رساند. پیام امسال ارج نهادن به آموزگاران، بهبود جایگاه شان اصول بنیادین این سفارش نامه پنجاه ساله را دربرمی گیرد ضمن این که پرتوی می افکند به ضرورت پشتیبانی از آموزگاران،همانگونه که در «هدف های توسعه پایدار» آن برنامه (SDGs) بازتاب یافته است.یک هدف آموزشی ویژه آن،SDG4،متعهد به «تآمین آموزش و پرورش کیفی فراگیر و عادلانه و پشتیبانی از فرصت های یادگیری همه- عمر برای همه» می گردد.

آموزگاران نه تنها بنیاد حق برخورداری از آموزش و پرورش هستند بلکه کلید دست یابی به هدف های بیان شده در SDG4 هم می باشند. نقشه راه این برنامه تازه : «آموزش و پرورش ۲۰۳۰ چارچوبی برای عمل» این حقیقت را برجسته می سازد که آموزگاران در آموزش و پرورش عادلانه و کیفی،نقشی بنیادین دارند، پس به معنای دقیق کلمه بایستی «در چارچوب سامانه های آموزشی که به خوبی تآمین مالی شده اند و کارآمدانه و ثمربخش مدیریت می شوند به اندازه کافی آموزش ببینند،استخدام شوند، دستمزد بگیرند،و تشویق و پشتیبانی شوند.»

اما برای دست یابی به این هدف،نه تنها افزایش چشمگیر تدارک آموزگاران آموزش دیده ضروری است بلکه انگیزه بخشیدن به آنان با ارج نهادن به کارشان،بایسته است. تا سال ۲۰۳۰ و در سطح جهان،سه میلیون و دویست هزار آموزگار بیشتر برای دست یابی به آموزش ابتدایی،و ۵ میلیون و یک صد هزار آموزگار دیگر برای متوسطه اول مورد نیاز است. یونسکو به همراه کارگزاران برگزاری روز جهانی آموزگار(ILO،UNICEF،UNDP،EI) و «نیروی انجام گر جهانی درباره آموزگاران» این روز را به گرامی داشت پایبندی بی همتای میان دولتی- تنها سفارش نامه رسمی جهانی درباره آموزگاران- اختصاص می دهد و دیگر بار بر پایبندی خود به ارزش این پیشه پای می فشرد.

  منبع: سایت کمیسیون ملی یونسکو