Phot-1o
نقد و بررسی وضعیت موجود برنامه های درسی پیش دبستان در کشور
تاریخ انتشار: 1 اکتبر ماه 16 
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند: نقد و بررسی وضعیت موجود برنامه های درسی پیش دبستان در کشور (با تمرکز بر کتاب های انتشار یافته در کشور) ٬ میز گرد: دکتر محمود امالی تهرانی( مدیر کل دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش)٬ دکتر فرید نفریهد(سازمان بهزیستی)٬ خانم دکتر قاسم زاده (پژوهش گر و نویسنده حوزه پیش دبستان)٬
شنبه هفده مهر ماه٬ هفده الی نوزده نشانی: ط چهارم دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس