un
پیام دبیرکل سازمان ملل متحد بمناسبت روز جهانی صلح
تاریخ انتشار: 22 سپتامبر ماه 16 
تهران 28 شهریور 1395 (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) — دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روزجهانی صلح، 21 سپتامبر 2016 برابر با 31 شهریورماه جاری گفت توسعه پایدار برای صلح با دوام حیاتی است و این دو بستگی به احترام به حقوق بشر دارند. متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است: هر ساله در روز جهانی صلح سازمان ملل متحد طرف های درگیر را فرا می خواند تا سلاح های خود را زمین گذاشته و 24 ساعت آتش بس جهانی رعایت نمایند. نماد روزی بدون جنگ یاد آور مهمی است که درگیری می تواند و باید خاتمه یابد.
اما صلح فراتر از کنار گذاشتن اسلحه است. صلح ایجاد جامعه ای جهانی است که در آن مردم فارغ از فقر بسر برند و در منافع کامیابی سهیم باشند. صلح در باره رشد با یکدیگر و حمایت از هم دیگر به عنوان خانواده جهانی است. موضوع امسال روز جهانی صلح تاکید بر17 آرمان توسعه پایدار دارد یعنی بلوک های ساختمانی که صلح را بنا می نهند. درگیری ها غالبا زمانی رخ می دهند که مردم بر سر منابع محدود رقابت می کنند. دستور کار 2030 برای توسعه پایدارراهنمای ما برای جلوگیری از شروع چنین درگیری هایی است  با تضمین اینکه هیچ فردی عقب نماند.
زمانیکه در سپتامبر گذشته، 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به اتفاق 17 آرمان توسعه پایدار را تصویب کردند، پیام آن ها روشن بود. توسعه پایدار برای صلح با دوام حیاتی است و این دو بستگی به احترام به حقوق بشر دارند. نیاز داریم تا از سیاره خود محافظت کنیم و فقط با همکاری یکدیگر می توانیم خانه مشترک مان را برای نسل های آینده ایمن سازیم. هر یک از ما می توانیم مروجی برای توسعه پایدار باشیم وپیام دستور کار 2030 و آرمان های توسعه پایداررا اشاعه دهیم. همه ما می توانیم دولت های متبوع خود را نسبت به تعهد آنان برای آیند مسئول نگه داریم. اجازه دهید باهم تلاش کنیم تا همه ابنای بشر به منزلت و برابری دست یابند، سیاره ای سبز ترایجاد شود و تضمین گردد هیچ کس عقب نماند.
در این روز جهانی صلح تعهد خودتان را به وسیله قهرمان آرمان های توسعه پایدارشدن ابراز نمایید .
منبع: سازمان ملل