un
پیام دبیرکل سازمان ملل متحد بمناسبت روز جهانی صلح
تاریخ انتشار: ۱ مهر ماه ۹۵ 
تهران ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) — دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روزجهانی صلح، ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۳۱ شهریورماه جاری گفت توسعه پایدار برای صلح با دوام حیاتی است و این دو بستگی به احترام به حقوق بشر دارند. متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است: هر ساله در روز جهانی صلح سازمان ملل متحد طرف های درگیر را فرا می خواند تا سلاح های خود را زمین گذاشته و ۲۴ ساعت آتش بس جهانی رعایت نمایند. نماد روزی بدون جنگ یاد آور مهمی است که درگیری می تواند و باید خاتمه یابد.
اما صلح فراتر از کنار گذاشتن اسلحه است. صلح ایجاد جامعه ای جهانی است که در آن مردم فارغ از فقر بسر برند و در منافع کامیابی سهیم باشند. صلح در باره رشد با یکدیگر و حمایت از هم دیگر به عنوان خانواده جهانی است. موضوع امسال روز جهانی صلح تاکید بر۱۷ آرمان توسعه پایدار دارد یعنی بلوک های ساختمانی که صلح را بنا می نهند. درگیری ها غالبا زمانی رخ می دهند که مردم بر سر منابع محدود رقابت می کنند. دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدارراهنمای ما برای جلوگیری از شروع چنین درگیری هایی است  با تضمین اینکه هیچ فردی عقب نماند.
زمانیکه در سپتامبر گذشته، ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد به اتفاق ۱۷ آرمان توسعه پایدار را تصویب کردند، پیام آن ها روشن بود. توسعه پایدار برای صلح با دوام حیاتی است و این دو بستگی به احترام به حقوق بشر دارند. نیاز داریم تا از سیاره خود محافظت کنیم و فقط با همکاری یکدیگر می توانیم خانه مشترک مان را برای نسل های آینده ایمن سازیم. هر یک از ما می توانیم مروجی برای توسعه پایدار باشیم وپیام دستور کار ۲۰۳۰ و آرمان های توسعه پایداررا اشاعه دهیم. همه ما می توانیم دولت های متبوع خود را نسبت به تعهد آنان برای آیند مسئول نگه داریم. اجازه دهید باهم تلاش کنیم تا همه ابنای بشر به منزلت و برابری دست یابند، سیاره ای سبز ترایجاد شود و تضمین گردد هیچ کس عقب نماند.
در این روز جهانی صلح تعهد خودتان را به وسیله قهرمان آرمان های توسعه پایدارشدن ابراز نمایید .
منبع: سازمان ملل