1959
کمپین “ضیافت های رمضان همراه با کودکان”
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ماه ۹۵ 
” ضیافت های رمضان همراه با کودکان ”
14298NC8xNC8yMDE1IDEyOjAwOjAwIEFNMjA0  

به عنوان نشانه ای از مسئولیت پذیری اجتماعی

ضیافت های خود را در مناطق محروم و در کنار کودکان بی بهره از زندگی و تغذیه ی مناسب برگزار کنیم.

شبکه یاری کودکان کار