images
روز جهانی پناهنده
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ماه ۹۵ 
ddd    
به مناسبت روز جهانی پناهنده
پناهندگی به ویژه در شرایط دشوار، حق همه ی انسان هاست؛
برای همه ی پناهندگان، به ویژه کودکان، در سراسر جهان، زندگی شایسته ای را همراه با حفظ کرامت انسانی آنان آرزو می کنیم.
شبکه یاری کودکان کار