1386421597_21164
برنامه های شبکه یاری کودکان کار و انجمن های عضو بمناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودک
تاریخ انتشار: 7 ژوئن ماه 16 
photo_2016-06-08_13-26-18 photo_2016-06-06_22-22-33  
اجرای ویژه برنامه های روز جهانی مبارزه با کار کودک توسط شبکه یاری کودکان کار و انجمن های عضو ویژه برنامه های 3 روزه به مناسبت 12 ژوئن روز جهانی علیه کار کودک از 20 تا 22 خرداد ماه توسط سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار برگزار می شود.