arm - Copy
گزارش فعالیت های سه ساله گروه تلاشگران (شبکه یاری کودکان کار)
تاریخ انتشار: 7 آوریل ماه 16 
  از سال 1392 تا سال 1394  
 
* گزارش خلاصه فعالیت های شبکه در تابستان 1394 

الفشرکتدرجلسات:
  – شرکت در جلسات دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی به منظور بررسی طرح سازماندهی کودکان کار برای اجرای آزمایشی در تهران
– شرکت در نشست جلسات معاونت رفاه و مشارکت های مردمی شهرداری
– شرکت در جلسات دفتر آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی زمینه های ساماندهی مناسب کودکان کار و خیابان
– شرکت در جلسات نماینده شورای شهر تهران در کمیسیون آسیب های اجتماعی کودکان و طرح مشکلات کودکان کار  و خیابان و سازماند های حمایتی مرتبط با آنها
– شرکت درجلسات وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی درارتباط با مطالب زیر:
* جلسات بررسی طرح کودکان بازمانده ازتحصیلس ازمان های عضو شبکه و کلینیکها)
*جلسات کمیته ارزشیابی طرح بالا
– شرکت درجلسات شورای شهرتهران درارتباط باطرح بانک اطلاعات کودکان کار
– شرکت درجلسات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
– شرکت درجلسات سازمانهای عضو شبکه
– شرکت درجلسه هماهنگی سازمان رفاه وخدمات شهری شهرداری تهران به مناسبت 16 مهر روز جهانیک ودک  و 23 خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان
– شرکت درجلسات هماهنگی کمیته اجرایی به مناسبت روز جهانی صلح و کودک
– شرکت در جلسه مؤسسه پیشتازان عدالت وحقوق ایرانیان
ب- برگزاری کارگاههای آموزشی برای سازمان های عضو شبکه:
1- کارگاه مهارتهای زندگی -2 روز
2-کارگاه رشد و تحول کودکان برای مددکاران اجتماعی مرکزیاسر– 2 روز
3-کارگاه روشهای جذب منابع مالی   4-کارگاه ایدز
پ-برگزاریمناسبتها:
1- برگزاریروزجهانی صلح:
*برگزاری نمایشگاه نقاشی کودکان باعنوان “دستان کودک، نقشی برای صلح” باهمکاری موزه صلح و فرهنگسرای
پارک شهر
* برگزاری نشست خبری با موضوع “صلح وکودکان کار و مهاجر”
ت- برگزاری جلسات:
1- جلسات ماهانه شبکه یاری کودکان کار
2- جلسات هیأت مدیره شبکه یاری
3- جلسه با آقای ایزدنیا  در مورد استفاده از نقاشی های کودکان کار در طرح باغچه
4- جلسه با آقای بخارایی، جامعه شناس درارتباط باشبکه و شبکه سازی
ث-فعالیتهایاجرایی:
1-برنامه ریزی برای تهیه کتابهای درسی ونوشت افزارکودکان کارمشغول به تحصیل درسازمانهای عضو شبکه یاری، گرفتن آمار از سازمانها و توزیع کتاب ها
2- اطلاعبه اعضای شبکه در زمینه های زیر:
– طرح کودکان بازمانده از تحصیل
– تهیه وتوزیع کتابهای درسی
-طرح فرمان وشیوه نامه ثبت نام کودکان مهاجر
ج-طرح ها و پژوهشها:
  1-ارائه پژوهش شاخص های سازمانها یغیر دولتی مرحله چهار مطرح
2-تدوین وارائه طرحهای زیر برای برگزاری کارگاهها به ستاد سمنها:
* کارگاه  کار داوطلبانه
* کارگاه شیوه های فرزند پروری * کارگاه انواع اختلالات یادگیری *شیوه های تقویت انگیزه های یادگیری در کودکان کار  
    * گزارش خلاصه فعالیت های شبکه در پاییز و زمستان 1392
  شرکت در جلسات، نشست ها و همایش ها
1- شرکت در جلسات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شامل
– شرکت در جلسات شورای هم آهنگی که هریک ماه و نیم برگزار می شود.
– شرکت در جلسات کارگروه آموزش
– شرکت در جلسات کار گروه حمایت
– شرکت در جلسات کار گروه هم آهنگی برای پیشگیری از کودک آزاری این جلسات به صورت ماهیانه برگزار می شود.
نمـایندگان سازمانهای مردم نهاد در مرجـع ملی کنوانسیون حقـوق کودک خانمـها همایونی، قاسم زاده و آقای صالحی هستند که در این جلسات شرکت می کنند.
2- شرکت در نشست یونسکو به مناسبت روز جهانی زن.
3- شرکت در نشست انجمن ایرانی مطالعات زنان به مناسبت روز جهانی زن.
4- شرکت در نشست جلسات معاونت رفاه و مشارکت های مردمی شهرداری.
درسه ماهه دوم سال 92 سه جلسه برگزار شد که نیاز ها و مشکلات سازمانهای غیر دولتی مرتبط با کودکان کار مطرح شد و قرار شد فعالیت های مشترک معاونت رفاه و سازمانهای مردم نهاد در این زمینه ادامه یابد.
5- شرکت در جلسه دفتر آسیب های اجتماعی وزارت رفاه ،تعاون و کار به منظور بررسی زمینه های سامانـدهی مناسب کودکان کار و خیابان.
6- شرکت در جلسه نماینده شورای شهر تهران در کمیسیون آسیب های اجتـماعی کودکان و مطرح مشکـلات کودکان کار و خیابان و سازمانهای حمایتی مرتبط با آنها.
7- شرکت در جلسات برنامه ریزی برای برگزاری سمینار کودکان کار و خیابان که از طرف معاونت آسیـب های اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار گردید.
8- شرکت در جلسه نماینده معاونت عمرانی شهرداری تهران در ارتباط با ساخت مراکز حمایتی استاندارد برای کودکان کار و خیابان.
9- شرکت در مراسم بیستمین سالگرد تاسیس انجمن حمایت از حقوق کودکان.
برگزاری جلسات
1- برگـزاری جلسـات ماهیانه گروه تلاشـگـران
2- برگزاری جلسات هیات مدیره گروه تلاشگران
بازدید ها
بازدید از مرکز انجمن دوستداران کودک پویش
برگزاری کارگاه های آموزشی با همکاری یونیسف و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
1- کارگاه آموزشی حقـوق کودک برای اعضـای سازمـانهای غیر دولتـی
2- کارگاه آموزشی حقوق کودک برای مدیران و مربیان مهدهای کودک
گزارش این کارگاه ها جداگانه در خبـر نامه آورده شـده است.
مشارکت در برنامه ها
– مشارکت در نمایشگاه بازی، سرگرمی، آموزش که به مدت 5 روز از طرف معاونت اجتماعی شهرداری در بوستان گفت و گو برگزار گردید گزارش این نمایشگاه در خبرنامه آورده شده است.
  * گزارش خلاصه فعالیت های شبکه  در تابستان 1392
گزارش فعالیت های سه ماهه تابستان 1392 به تفکیک هر ماه به اختصار ارائه می گردد.
(این گزارش شامل فعالیت های هیئت مدیره گروه تلاشگران است و فعالیت های سازمان های عضو را در بر نمی گیرد.)
الف- فعالیت های تیر ماه:
1-     برگزاری جلسات
در هر ماه، گروه تلاشگران دو نوع جلسه برگزار می کند:
الف – جلسات هیئت مدیره به منظور برنامه ریزی برای فعالیت های گروه هر دو هفته یک بار ویا بر حسب ضرورت.
بر این اساس در تیر ماه  دو جلسه هیئت مدیره برگزار شد.
ب – جلسات عمومی با شرکت سازمان های عضوگروه تلاشگران در اولین چهارشنبه هر ماه.
2-     شرکت در جلسات
در هر ماه، بر حسب موردو دعوت سازمان های مرتبط، گروه تلاشگران در جلسات مختلف شرکت می کند:
– شرکت در جلسه دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی به منظور بررسی طرح سازمان دهی کودکان کار برای اجرای  آزمایشی در تهران.
– شرکت در جلسه تشخیص مصلحت که به منظور بررسی وضعیت سازمان های غیر دولتی و مشکلات آنان برگزار  شده بود.
– شرکت در جلسات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
     نمایندگان سازمان های غیر دولتی منتخب در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از سه انجمن هستند که دو عضوآن، عضو هئیت مدیره گروه تلاشگران هستند:
– خانم دکتر فاطمه قاسم زاده از انجمن پژوهش های آموزشی پویا
– آقای خسرو صالحی از موسسه تاک سرزمین من
– خانم منیر همایونی از کانون توسعه کودکان و نوجوانان
این دو نماینده هر ماه در سه جلسه مرجع ملی شرکت می کنند:
– جلسه شورای هم آهنگی مرجع ملی
– جلسه کار گروه حمایتی، فرهنگی مرجع ملی
– جلسه کار گروه آموزش مرجع ملی
3 – ارتباطات
ارتباط با سازمان های دولتی و غیر دولتی با هدف کاهش و حل مشکلات سازمان های عضو انجام می گیرد.
در تیر ماه ارتباطات زیر برقرار شده است:
– ارتباط با کارشناسان دفتر آسیب های اجتماعی استان تهران و شهر تهران به منظور ادامه پیگیری فعالیت های اجرایی مرتبط
با دریافت مجوز از سازمان بهزیستی.
– ارتباط با سازمان نهضت سواد آموزی
به منظور کمک از سازمان نهضت سواد آموزی، برای کودکان کار و خانواده های آنان در مراکز حمایتی سازمان های عضو
گروه تلاشگران با آقای دکترمهدی زاده مسئول سواد آموزی تماس گرفته شد و در جلسه ای مشکلات سواد آموزی این مراکز
به ویژه ازنظر معلمان کار آزموده و نیزمسئله کودکان پناهنده مطرح گردید. متاسفانه در مورد کودکان پناهنده ،طبق دستور
سازمان های مرتبط با امور پناهندگان ،نهضت سواد آموزی، کمکی انجام نمی دهداما در مورد کودکان ایرانی می توان از کمک هایی  در این زمینه از جمله کتاب، استفاده کرد.
– ارتباط با معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 3 به منظور استفاده از امکانات مرکز خدمات اجتماعی منطقه 3 شهرداری تهران برای برگزاری مراسم مشترک با سازمان های عضو گروه تلاشگران از جمله مناسبت های مرتبط با کودکان کار جلسات متعددی با کارشناسان این منطقه برگزار گردید و —
امکاناتی برای برگزاری جلسات گروه تلاشگران و سازمان های عضو در اختیار گروه قرار گرفت. جا دارد از حمایت های مسئولان و کارشناسان این معاونت سپاسگزاری شود.
ب فعالیت های مرداد ماه:
1-     برگزاری جلسات
– برگزاری جلسات هیئت مدیره گروه تلاشگران در سالن همایش مرکز خدمات اجتماعی منطقه 3
– جلسه ی عمومی سازمان های عضو گروه تلاشگران در مرداد ماه برگزار نشد.
2- شرکت در جلسات
– شرکت در جلسات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
– شرکت در جلسه سازمان ملل متحد، دفتر کمک های بشر دوستانه با موضوع نقش سازمان های غیر دولتی در این زمینه.
– شرکت در جلسه تشخیص مصلحت در ارتباط با مشکلات سازمان های غیر دولتی.
3- بازدید از مرکز انجمن دوستداران کودک پویش (جمعیت جوانان هزاره سوم) یکی از اعضای گروه تلاشگران، به منظور   آشنایی با برنامه های آموزشی این مرکز.
4- مصاحبه با نشریه گزارش در مورد نقش اوقات فراغت در سلامت جسمی، روانی کودکان و نوجوانان
پ فعالیت های شهریور ماه
1-     برگزاری جلسات در سالن همایش مرکز خدمات اجتماعی منطقه 3
– شرکت در جلسات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
– شرکت در جلسات متعدد برای برنامه ریزی مشترک روز جهانی کودک
– شرکت در برنامه برگزاری سالگرد زلزله آذزبایجان در فرهنگسرای شفق
– شرکت در جلسات متعدد برنامه ریزی برای روز جهانی صلح به صورت مشترک
3- مشارکت فعال در برنامه روز جهانی صلح که با همکاری شورای گسترش صلح در فرهنگسرای ارسباران برگزار   گردید.
4- اجرای برنامه روز جهانی صلح در فرهنگسرای پایداری برای کودکان کار با مشارکت سازمان های عضو گروه تلاشگران و همکاری معاونت اجتماعی فرهنگی منطقه 3 گزارش این فعالیت جداگانه ارائه می گردد.