arm - Copy
اساسنامه
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ماه ۹۳ 
اساسنامه موقت شبکه یاری کودکان کار و خیابان
  * ضرورت و پیشینه شبکه یاری کودکان کار و خیابان  
کودکی دوران رشد و بالندگی است و برخورداری کودکان از حقوق اساسی خود در این سالهای حساس، رشد و سلامت آنان را تامین می کند. کودکان با توجه به ویژگی های سنی خود بسیار آسیب پذیرند و برای دستیابی به حقوق خود، نیاز به حمایت بزرگسالان دارند. کودکان کار که به دلایل اقتصادی واجتماعی، تعداد آنان درجامعه ما رو به گستردگی است، به علت شرایط خاص زندگی خود، آسیب پذیری بیشتری دارند واز حقوق کمتری بهره مندند و از این رو برای تغییر شرایط زندگی خود، به حمایت موثرتری نیاز دارند.
کار کودکان به ویژه درمحیط ناامن خیابان، آسیب های جدی به آنان وارد می سازد و پیامدهای زیان بار آن، سلامت کودکان وجامعه را در معرض خطر قرار می دهد. با توجه به این پیامدهای آسیب زا، در سالهای اخیر، فعالیت هایی از طرف ساز، نهاد دولتی و غیر دولتی مرتبط،‌ در زمینه ساماندهی، آموزش و حمایت از این کودکان انجام شده است. به منظور تاثیر گذاری بیشتر این فعالیت ها، مشارکت ساز نهاد دولتی و غیردولتی، ضرورتی انکار ناپذیر است و دست آوردهای پرباری را برای این کودکان به همراه خواهد داشت.
براساس این ضرورت ها،‌ در شهریور ماه ۱۳۸۲ « کارگاه همفکری برای کودکان کار و خیابان» با همکاری یونیسف و سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط برگزار شد. دراین کارگاه پیشنهاد ایجاد شبکه ای برای کمک بیشتر به این کودکان از طرف شرکت کنندگان مطرح گردید. در ادامه این کارگاه و ارائه این پیشنهاد، تعدادی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی با پذیرش این ضرورت، طی جلسات متعددی ایجاد چنین شبکه ای را پیگیری کردند و به این ترتیب «شبکه یاری کودکان کار و خیابان» شکل گرفت و اهداف‌، وظایف و ساختار آن در جلسات مشترک در تفاهم نامه ای تدوین شد.
هیات موسس شبکه درمرداد ماه ۱۳۸۸ طی جلساتی تفاهم نامه را مورد بازنگری قرار دادند و برحسب ضرورت تغییراتی در آن انجام دادند و آن را به عنوان اساسنامه موقت شبکه جهت اطلاع و نظر خواهی برای اعضای شبکه و سایر سازمانهای غیر دولتی مرتبط ارسال کردند.
* اهداف شبکه یاری کودکان کار وخیابان
اهداف شبکه عبارتند از:
  ۱– اهداف کلی
هدف کلی شبکه حذف کار کودکان است اما از آن جا که این هدف در شرایط حاضر وعمدتا به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه ونیاز خانواده ها به کار کودکان، تحقق یافتنی نیست، این هدف به عنوان هدف نهایی در نظر گرفته شده است و براهداف اختصاصی تاکید شده است.
۲– اهداف اختصاصی
مهمترین اهداف اختصاصی عبارتند از:
–       کاهش کار کودکان (از نظر زمانی برای دستیابی به آموزش و سایر حقوق)
–       حذف بدترین اشکال کار کودکان ( با توجه به مقاوله نامه سازمان جهانی کار)
–       کاهش کودکان کار (تلاش برای خارج کردن کودکان از چرخه کار)
–       تغییر کار کودکان (ایجاد مهارت در کودکان برای انجام کارهای مناسب تر)
–       توانمند سازی کودکان کار(مشارکت – حمایت- آموزش – ارتباط)
–       توانمندسازی کودکان و خانواده های کودکان کار با توجه به نقش خانواده در کار کودکان.
* برنامه های شبکه یاری کودکان کار و خیابان
  مهمترین برنامه های شبکه به شرح زیر است:
  الف : توانمند سازی کودکان کار وخانواده های آنان که شامل موارد زیر است:
۱- ارتباط فعال با کودکان کار وخانواده های آنان در زمینه های زیر:
– شناسایی کودکان کار وخانواده های آنان
– جذب کودکان کار و خانواده های آنان به مراکز حمایتی سازمانهای غیر دولتی
– شناسایی مشکلات کودکان کار و خانواده های آنان
۳- آموزش کودکان کار وخانواده های آنها در زمینه های زیر:
سواد آموزی، حقوق کودک،  بهداشت فردی و محیط زیست،  فرزند پروری،  مهارت های زندگی، هنر در جنبه های گوناگون آن، پیشگیری از رفتارهای پرخطر( ایدز، اعتیاد و… ) حرفه آموزی و…
۴- حمایت از کودکان کار و خانواده های در موارد زیر:
حمایت های قانونی، حمایت های عاطفی- روانی – اجتماعی،  حمایت های مالی بدون پرداخت مستقیم کمک های مالی به کودکان کار یا خانواده های آنان، حمایت های مشاوره ای، حمایت های شغلی و…
۵- مشارکت فعال با کودکان کار وخانواده های آنان در زمینه های زیر:
– مشارکت دراداره امور مراکز حمایتی
– مشارکت در نظارت وارزشیابی مراکز حمایتی
– مشارکت در تدوین واجرای برنامه های آموزشی
* ب  پژوهش
  – انجام پژوهش های مورد نیاز درمورد کودکان کار
* پ  اطلاع رسانی
  – اطلاع رسانی مطالب گوناگون درارتباط با کودکان کار به اعضای شبکه
* ت  هم آهنگی
  – ایجاد هم آهنگی بین سازمانهای عضو شبکه  در ارتباط با اجرای برنامه های مناسب برای کودکان کار و خانواده های آنان با تاکید براستقلال اعضای شبکه
* ث  ارتباط
  -ارتباط فعال با انجمن های عضو شبکه
– ارتباط فعال با سایر سازمانهای غیر دولتی مرتبط
– ارتباط فعال با سازمانهای دولتی مرتبط
– ارتباط فعال با انجمن بین المللی مرتبط
* ج  برگزاری برنامه های اجرایی
  این برنامه شامل موارد زیر است:
–       برگزاری روزها و مناسبت های خاص کودکان کار
–        برگزاری نشست های تخصصی درارتباط با مسائل و مشکلات کودکان کار
–       برگزاری نشست های مشترک با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی در موارد ضروری.
*  ساختار شبکه یاری کودکان کار و خیابان
  ساختار شبکه به گونه ای است که ویژگی های زیر را در بردارد:
  ۱- اعضای شبکه با مرکزیت آن (کمیته هم آهنگی) ارتباط متقابل دارند.
۲- اعضای شبکه با یکدیگر ارتباط متقابل دارند.
۳- هر انجمن درانجام فعالیت های خود مستقل است.
۴-شبکه با اعضای خود دارای اهداف و گاه برنامه های مشترک است.
این نوع ساختار ازجمله ساختارهای مناسب برای شبکه سازی است
* تشکیلات شبکه یاری کودکان کار و خیابان
  تشکیلات شبکه به شرح زیر است:
۱- کمیته  هم آهنگی
  این کمیته از اعضای موسس شبکه تشکیل شده و چند انجمن نیز در طی فعالیتهای شبکه، به آن پیوسته اند. وظیفه این کمیته به شرح زیر است:
–       برقراری ارتباطات متقابل با انجمن های عضو شبکه
–       تسهیل ارتباطات متقابل بین اعضای شبکه
–       ایجاد هم آهنگی بین انجمن های عضو شبکه
–       اطلاع رسانی در زمینه های مورد نیاز به اعضای شبکه
–       برنامه ریزی فعالیت های شبکه
–       اجرای برنامه های مشترک با انجمن های عضو شبکه
۲-  کمیته آموزش
  مهمترین وظایف این کمیته به شرح زیر است:
–       سنجش نیازهای آموزشی انجمن های عضو شبکه
–       اجرای برنامه های آموزشی مورد نیاز برای اعضای شبکه
–       تنظیم خبرنامه شبکه (با همکاری کمیته پژوهش)
–       کمک به برنامه ریزی آموزشی مناسب برای کودکان در انجمن های عضو شبکه
۳-  کمیته پژوهش
   مهمترین وظایف این کمیته به شرح زیر است:
  –       سنجش نیازهای پژوهشی اعضای شبکه
–       مشخص کردن نیازهای اساسی پژوهش در زمینه آسیب ها و مسائل کودکان کار
–       انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مورد نیاز و مرتبط
–        کمک به تقویت پژوهش های مرتبط درانجمن های عضو شبکه
–       تنظیم خبرنامه شبکه (با همکاری کمیته آموزشی)
۴- کمیته اطلاع رسانی و ارتباطات:  
مهمترین وظایف این کمیته به شرح زیر است:
– برقراری ارتباط با سازمانهای دولتی مرتبط در زمینه های مورد نیاز
– برقراری ارتباط با سازمانهای  غیردولتی مرتبط در زمینه های مورد نیاز
– برقراری ارتباط با سازمانهای عضو شبکه  مرتبط در زمینه های مورد نیاز
-برقراری ارتباط با سازمانهای رسانه ها در زمینه های مورد نیاز٫
– اطلاع رسانی در زمینه های علمی، آموزشی،‌ پژوهشی، اجرایی و … به اعضای شبکه
۵- کمیته حقوقی  
مهمترین وظایف این کمیته به شرح زیر است:
–       رسیدگی به مشکلات حقوقی کودکان کار وخانواده های آنان
–       پیگیری موارد کودک آزاری درارتباط کودکان کار
–       پیگیری موارد مربوط به کودکان کار درارتباط با سازمانهای دولتی
–       اطلاع رسانی در زمینه های حقوقی درارتباط با کودکان  و خانواده های آنان به مددکاران، مسئولان و سایر افراد مورد نظر.
–       نقد و بررسی قوانینی مربوط به کودکان کار و پیشنهاد آنها به سازمانهای مربوط
–       پیگیری موارد مربوط به نقض حقوق کودکان کار وخانواده های آنان
۶- کمیته مالی واجرایی
  مهمترین وظایف این کمیته به شرح زیر است:
–       رسیدگی به امورمالی شبکه وتنظیم مدارک مربوط
–       کمک به جذب منابع مالی برای شبکه
–       برگزاری روزها و مراسم خاص مانند روز جهانی کودک، روزجهانی مبارزه علیه کار کودکان و… .
–       برگزاری نشست های تخصصی، همایش ها، سمینارها و.. در زمینه مسائل اجرایی و مالی
–       گرفتن حق عضویت ها از انجمن های عضو شبکه.
* توجه : شرکت در کمیته های شبکه مستلزم رعایت نکات زیر است:
  ۱- شرکت فعال در کمیته ها و انجام برنامه های مشخص شده
۲- شرکت منظم در کمیته ها و غیبت نداشتن
شرح وظایف کامل و شرایط عضویت در کمیته ها در آیین نامه ای تدوین خواهد شد.
*  شرایط عضویت در شبکه یاری کودکان کار وخیابان
  اسامی عضویت در شبکه، داشتن اهداف مشترک است اما به منظور سازماندهی بهتر اعضای شبکه، شرایط زیر برای عضویت مشخص شده است:
۱-سازمان غیر دولتی و مرتبط با کودکان باشد.
۲-اساسنامه  شبکه را به پذیرد.
۳- در کمیته های شبکه مشارکت فعال داشته باشد.
۴-برگ عضویت شبکه را تکمیل کند.
۵-حق عضویت شبکه را به صورت منظم پرداخت کند.
  * اسامی سازمانهای موسس و تدوین کننده اساسنامه  شبکه یاری کودکان کار و خیابان
(به ترتیب حروف الفبا ):
  ۱- انجمن پژوهش های آموزشی پویا
۲- انجمن حامیان کودکان کارو خیابان
۳- موسسه تاک سرزمین من
۴- موسسه رویش نهال جوان
۵- موسسه ره آورد مادرگیل