Phot-1o
گزارش برگزاری کارگاه پیشگیری از کودک آزاری
تاریخ انتشار: 28 فوریه ماه 16 

 شبکه یاری کودکان کار به مناسبت 19 نوامبر برابر با 28  آبان روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری کارگاهی به مدرسی خانم دکتر نصرالهیان برای کارشناسان و مددکاران انجمن های عضو برگزار نمود. ابتدا افراد شرکت کننده در کارگاه به معرفی خود و انجمنی که در آن فعالیت میکنند و انگیزه های خود برای فعالیت اجتماعی پرداختند، سپس تعریفی از کودک و کودکی از دیدگاه های متفاوت نگرش به کودک و کودکی (سیاستمدار، اقتصاددان، جامعه شناس، شاعر، نویسنده، هنرمند) ارائه شد که با مشارکت همگان همراه بود.

IMG_2395

آسیب شناسی کودک از دیگر مباحث مورد بحث بود: بر اساس نظریه پیاژه در مورد نظریه تکاملی کودک، تمام انسان ها با قانون جذب به دنیا می آیند و در طول رشد بر اساس  قانون انطباق دائماً و در مراحل مختلف زندگی، در حال انطباق به و برعکس است. آسیب پذیری و انعطاف پذیری کودکان: محدودیت های شناختی و اجتماعی و جسمی کودک او را در برابر شرایط محیطی آسیب پذیر می کند.

عوامل خطر زا که می توانند برای کودک آسیب زا باشند:

1- خود کودک (خصوصیات کودک) که نقص های جسمی و درونی کودک را در بر می گیرد.

2- والدین کودک: والدینی که به دلایل مختلف مثل مصرف الکل و مواد مخدر یا…توان مراقبت درست از او را ندارند.

3- محیط کودک: شرایط خانوادگی و فامیلی که جلوی رشد طبیعی او را می گیرد مثل عدم تحریک زبانی (دیر حرف زدن)، عدم تحریک حسی (بینایی) موجب کوررنگی می شود.

تعریف خشونت طبق پیمان نامه حقوق کودک:هر گونه خشونت فیزیکی، جسمی، روانی، روحی، صدمه، آزار، بی توجهی و رفتار ناشی از بی توجهی، سوء رفتار یا سوء استفاده از جمله سوء استفاده جنسی  (ماده19) پس از طرح این تعریف ابعاد مختلف خشونت علیه کودک (عاطفی، جنسی، غفلت، جسمی)مورد بررسی قرار گرفت.

آثار کودک آزاری : پرخاشگری و رفتارهای ضد اجتماعی، سوءمصرف مواد و الکل، خودکشی، فرار از منزل و مدرسه، اثرات بر مغز کودک، بی قراری، بی ادبی، عدم تمرکزو…از نشانه هایی هستند که می توان پی بهرد که کودک مورد آزار قرا رگرفته است.

تحلیل ابعاد کودک آزاری:

1-جامعه(ساختار اقتصادی و اجتماعی و نظام فرهنگی و آموزه های دینی)

2-کلان (نظام آموزشی، بهداشتی و حقوقی)

3- فرد(ویژه گی های روان شناختی، فیزیولژیک، توانایی های یادگیری، مهارت های اجتماعی)

4- محیط اجتماعی ( محیط زندگی، شرایط اقتصادی خانواده، محیط آموزشی، روابط بین فردی خانواده، مهارت های فرزند پروری)

در این قسمت از کارگاه  ویژه گی های کودکان کار بررسی شد و راه کارهایی برای کمک به این کودکان ارائه شد.

کودکان کار دچار دلبستگی نا ایمن هستند:

کلان:پیگیری عملکرد سازمان ها و اطلاع رسانی

جامعه:بررسی زیرساخت های فرهنگی، آگاه سازی، آموزش گروه های مختلف اجتماعی

محیط اجتماعی: همکاری با نهادهای مدنی، پیگیری و اطلاع رسانی آسیب های اجتماعی، آگاه سازی گروه های مختلف مدنی

فرد: توانمندسازی روان شناختی کودک، شناسایی نارسایی های یادگیری و رفع آن ها به کمک متخصصان، پیگیری آسیب های فردی و اطلاع رسانی، آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی، فراگیری اصول گفت و گو با کودک جهت برقراری ارتباط، فراگیری مهارت های مشاهده موقعیت های اجتماعی

پس از ارائه مطالب توسط مدرس کارگاه، کارشناسان و مددکاران شرکت کننده با طرح تجربه های شخصی خود از کار با کودکان کار پرسش های خود را مطرح کردند.در پایان ارزشیابی از مطالب ارائه شده، شرایط برگزاری کارگاه (زمان ، مکان و..) طی فرم هایی صورت گرفت.