50f2794764a3168ebf1820d97afd60de
مقابله با قلدری در مدارس
تاریخ انتشار: 23 نوامبر ماه 15 
نویسنده:  نسرین خلیلی
**یکی از دانش  همیشه به من می گفت که زشت و بد قواره هستم و هر وقت از کنارش رد می شدم صدای  ناجوری از دهانش در می آورد و بچه های دیگر هم غش غش می خندیدند، این جور وقت ها خیلی عصبانی می شدم، گریه می کردم و آنها مرا بیشتر مسخره می کردند.
** چند تا از بچه های بزرگتر از خودم هر روز صبح بیرون از مدرسه منتظرم بودند. پول تو جیبی ام را به زور از من می گرفتند  و تهدیدم می کردند  که اگر به کسی بگویم کتکم خواهند زد، من هم از  ترس به کسی چیزی نمی گفتم.
** در مدرسه ناگهان هیچکدام از همکلاسی هایم با من حرف نمی زدند و هر وقت مرا می دیدند از کلاس بیرون می رفتند و در بازیها مدرسه مرا راه نمی دادند. این رفتار مرا خیلی اذیت می کرد و خیلی احساس تنهایی می کردم.
نوشته های بالانمونه هایی از زورگویی است که در محیط مدرسه برای دانش  آموزان اتفاق افتاده است. زور گویی  ( قلدری) شامل رفتارهایی آزار دهنده  جسمی، کلامی و عاطفی است و می تواند در اشکال زیر اتفاق بیفتد.
انگ زدن، مسخره و تهدید کردن، متلک گفتن،  اظهار نظر توهین آمیز نسبت به فرد، لگد زدن، هل دادن، دستبرد به وسایل فرد یا خراب کردن آنها، بد گویی از فرد، طرد فرد از گروه، پخش شایعات آزار دهنده در مورد فرد  و … .
این رفتارهای زورگویانه ممکن است به طور مستقیم، رودر رو و یا غیر مستقیم از طریق پیغام، ایمیل و یا  اس ام اس  صورت گیرد.
ویژگیهای رفتار قلدری:
  ** رفتارهایی آزار دهنده که توسط یک فرد یا گروه اعمال می شود.
** رفتارهایی تکراری و مداوم
** وجود عدم تعادل قدرت  فردی که مورد زورگویی قرار می گیرد احساس می کند توانایی دفاع از خود را ندارد.
زور گویی اثری آسیب زا و آزار دهنده بر زندگی کودکان و نوجوانان دارد و این آسیب نه تنها فرد مورد آزار قرار گرفته  بلکه ناظران خاموش این رفتار و حتی آنهایی که زورگویی می کنند را در بر  می گیرد.

دانش آموزانی که مورد زورگویی قرار می گیرند، گرفتار احساساتی نظیر ترس، نا امیدی، درماندگی،  غمگینی و تنهایی می شوند و پیامدهایی چون: گوشه گیری، بی علاقه گی به درس و مدرسه، فرار از مدرسه، کم اشتهایی، بد خوابی، کاهش اعتماد به نفس، پرخاشگری وحتی خودکشی از آثار زیانبار زور گویی در مدارس است.

راهبرد مو ثر مقابله با قلدری  شامل سه اصل زیر است:
*** پیشگیری از قلدری در مدارس
  ***مقابله با قلدری 
  ***ارایه حمایتهای خدمات بهداشت روانی دراز مدت برای قربانیان قلدری و افراد قلدر
  در برخی از کشورها هفته ای به عنوان هفته ضد قلدری تعیین شده است که فرصتی مغتنم  برای افزایش  آگاهی و تعهد مدارس برای پیشگیری از قلدری  و رسیدگی موثر به آن است.   راهکارهایی در مقابله با زورگویی:
  اگر مورد زورکویی قرار گرفتم موضوع را با چه کسی در میان بگذارم؟
حل مشکل زورگویی به تنهایی حتی به کمک دوستان دشوار است. سعی کنید مو ضوع را با یک بزرگسال در میان بگذارید. تنها راه پایان دادن به زورگویی همین است.
از اینکه از دیگران کمک می خواهید ناراحت نباشید، همه آدمها گاهی به کمک دیگران نیاز دارند.
کمک از دیگران برای پایان دادن به زور گویی به معنای ضعف و کمبود شما نیست. این کار جهت دفاع و مراقبت از خود است و این حق مسلم شماست که از آزار و اذیت دیگران در امان باشی.
***به یاد داشته باشید اگر مورد زورگویی قرارگرفتید نباید به هیچ وجه آنرا پنهان و سکوت کنید و  یادمان باشد همیشه راه حلی برای مشکلات وجود دارد.
***درباره زورگویی با پدر و مادر خود صحبت کنید.
***از معلم های مدرسه، مشاور و.. کمک بخواهید.
***اگر نمی توانید به طور مستقیم درباره اینکه به شما زورگویی می شود با کسی صحبت کنید، موضوع را به شکل نامه بنویسید.
***سعی کنید در مکان هایی که میدانید زورگو ها حضور دارند، تنها نباشید.
***تا آنجا که می توانید با فرد زورگو وارد دعوا نشوید.
***سعی کنید عصبانیت و خشم  یا ترس خود را نشان ندهید، زیرا زورگوها عاشق عصبانی کردن فرد  یا گریه و التماس او هستند و تفریح می کنند.
محکم و با صلابت راه بروید، زیرا زورگوها دوست دارند به افراد ضعیف زور بگویند.
 
***با زور گویی معلم ها چه کار کنم؟
  در صورتی که یکی از معلم ها یا کارکنان مدرسه پیوسته سر به سر شما می گذارند و شما را در مقابل دیگران تحقیر و سرزنش می کنند، موضوع را با پدر و مادر یا مدیر مدرسه یا مشاور در میان بگذارید و یادتان باشد خود مستقیما با معلم روبرو نشوید.
مدارس در مقابله  با زورگویی چه کارهایی  میتوانند انجام دهند؟ مدارس می توانند مقرارتی برای مقابله با زور گویی وضع کنند و به اطلاع همه برسانند. تشویق دانش آموزان که اگر شاهد زورگویی بودند  یا مورد زورگویی قرار گرفتند، آنرا به مدرسه گزارش کنند.
قرار دادن صندوق هایی مربوط به مشکلات دانش آموزان  در مدارس و بررسی سریع نامه های دریافتی.
آموزش ویژه به چند نفر از دانش آموزان در این حوزه و معرفی آنها به سایرین تا در مواقع نیاز از آنها کمک بخواهند.
آموزش مهارتهای اجتماعی، خصوصا مهارت نه گفتن به زورگویی.
آموزش و تمرین در ارتباط با افزایش اعتماد به نفس.
    ****به خاطر داشته باشیم:
  هیچکس سزاوار آن نیست که مورد  زورگویی و آزار قرار گیرد.
هیچکس نباید زورگویی به خودش و دیگران را نا دیده بگیرد.
اگر افراد زورگو تاوان رفتار خود را نپردازند، یاد می گیرند که با زورگویی به خواسته های خود برسندو در آینده به زورگو های بزرگسال تبدیل می شوند.
زور گویی به دیگران در هر شکلی از ان رفتاری بیرحمانه و باعث آزار و اذیت شدن دیگران است.
منابع و ماخذ
مدرسه سالم  ….. سایمون بلیک جولیابرد لین گراچ  … ترجمه زهرا بازرگان
قلدری  ….. مایکل  الیوت ….ترجمه محمود مزینانی