1386421597_21164
نشست “آموزش صلح، چالش ها و راهکارها”
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ماه ۹۴ 
نشست
“آموزش صلح، چالش ها و راهکارها”
انجمن دوستداران کودک پویش
 با همکاری شبکه یاری کودکان کار و خیابان
و شرکت انتشارات فنی ایران برگزار می کند:
neshast solh
بهجت واعظی / دبیر شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان
رضا ببری / پژوهشگر و مددکار اجتماعی
طاهره خاوری / مدیر خانه کودک محمودآباد
محمد لطفی / حقوقدان و مسئول کمیته حقوقی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
مهناز کارکن / مدرس ارشد کاوش حقوق بشردوستانه
مریم آشور / جامعه شناس و مسئول کمیته توانمندسازی انجمن پویش
وحید محمدی پای اندر / نویسنده و مربی فبک
زمان: دوشنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۴
۱۶ الی ۱۹
نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان میرعماد، شماره ۲۴ شرکت انتشارات فنی ایران