khabar.89.7.7
بزرگداشت فرهنگ صلح در روز جهانی صلح
تاریخ انتشار: 19 سپتامبر ماه 15 

امسال نیز همچون سنوات گذشته، شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان، روز جهانی صلح مصادف با 21 سپتامبر را گرامی می‌دارد. شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان با مشارکت بخشی از نهادهای مدنی بنا دارد سی‌ام شهریورماه از ساعت 16 تا 18 برنامه ویژه‌ای را در محل انتشارات فنی ایران برگزار کند.

PEACE

به گزارش خبرنگار ایسنا، گزارش دبیر شورای گسترش فرهنگ صلح، قرائت متن بیانیه دبیرکل سازمان ملل، سخنرانی دکتر آذرتشکر – جامعه‌شناس و پژوهشگر در حوزه اجتماعی – با موضوع “مصرف‌گرایی و صلح” و نیز سخنرانی مهندس امید فروتن با موضوع “شبکه‌های مجازی و صلح” بخشی از این برنامه‌هاست.این برنامه با مشارکت انجمن پژوهش‌های آموزش پویا‌، زیست پایدار مانا، شبکه یاری کودکان کاروخیابان‌، شبکه دوستدار کودک‌، شورای کتاب کودک‌، کانون توسعه فرهنگی کودکان‌، موزه صلح تهران‌، موسسه مادران امروز‌، موسسه پژوهشی کودکان دنیا‌ و موسسه توسعه فرهنگی رهاورد مادر گیل برگزار خواهد شد.

 احترام به حقوق دیگران روحیه صلح جویی را در جامعه ترویج می‌کند، با یک لبخند صلح را به دیگرا ن هدیه کنیم، شادی، محبت، صداقت و فروتنی یعنی صلح، و با شناخت فرهنگ و آداب و رسوم همه اقوام به برقراری صلح در جامعه کمک کنیم، بخشی از شعارهای محوری شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان هستند.