khabar.89.7.7
شعار های روز جهانی صلح
تاریخ انتشار: 7 سپتامبر ماه 15 
شعار های روز جهانی صلح توسط شورای گسترش فرهنگ صلح مشخص شد:
احترام به حقوق دیگران روحیه ی صلح جویی را در جهان تقویت می کند.
با یک لبخند صلح را به دیگران هدیه کنیم.  
با شناخت فرهنک،  آداب و رسوم همه اقوام به برابری صلح در جامعه کمک کنیم.
با پذیرش تفاوت ها می توانیم  آرامش و صلح را در محیط زندگی خود برقرار کنیم.
اندیشه، رفتار و گفتار خشونت آمیز دشمن صلح و آشتی در جامعه است.
برای گسترش فرهنگ صلح هر روزمان را با یکار نیک برای دیگران شروع کنیم.
داشتن محیط زیست سالم و پاکیزه یعنی داشتن روحیه صلح و مدارا.
مسئولیت پذیری و پاسخ گویی در برابر دیگران یعنی برخورداری از روحیه ی صلح طلبی.
فرزندانمان در بستر صلح و آرامش به رشد و سلامت دست می یابند.
خشونت و پرخاشگری در خانواده به ارتباط  صلح آمیز و دوستانه بین والدین و فرزندان آسیب می رساند.