arm - Copy
هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ماه ۹۳ 
unnamed شبکه یاری کودکان کار و خیابان  نوروز باستانی و شروع سال نو را به شما شادباش می گوید و سالی توام  با  صلح، شادی و دنیایی بدور از خشونت را برای کودکان در سراسر جهان آرزو می کند.