Phot-1o
گزارش نشست میز گرد رفتار با نوجوانان در معرض آسیب در خانواده
تاریخ انتشار: 4 فوریه ماه 15 
موضوع: میز گرد رفتار با نوجوانان در معرض آسیب در خانواده برگزارکنندگان: انجمن پژوهش های آموزشی پویا securedownload (2) سخنرانان: 1-    خانم تقی پور، معاونت امور اجتماعی بهزیستی تهران 2-   آقای دکتر فیروزی، روان پزشک کودک و نوجوان 3-  خانم دکتر قاسم زاده، روانشناس کودک و نوجوان و عضو هیات مدیره انجمن پویا 4-   آقای معبودیان، کارشناس ارشد امور مشارکت های شهرداری منطقه 3 5-   خانم صفری، روانشناس   دبیر میز گرد: آقای کریمی، عضو هیات مدیره انجمن پویا   شرکت کنندگان:
 • سازمان های حمایتی کودکان کار عضو شبکه یاری (20 انجمن)
 • سایر انجمن های کودکان و نوجوانان (8 انجمن)
 • افراد و کارشناسان مستقل (12 نفر)
  تاریخ: 18/6/93 زمان: 14- 18 مکان: انتشارات فنی ایران   securedownload   مقدمه آقای کریمی: در ابتدا مسائلی که با آن ها روبرو هستیم مشخص شده و سپس راه حل هایشان بررسی می شود.   شرح میز گرد موضوع اول: کودکان کار و خیابان خانم تقی پور: در ارتباط با این موضوع بروز رسانی قوانین حائز اهمیت است و نقش بزرگتر ها و چگونگی برخوردشان با این نوجوانان مهم می باشد و دو مورد که باید به آن ها توجه کرد، فرهنگ سازی و آموزش مهارت های زندگی می باشند. securedownload (1) موضوع دوم: تحولات مغز نوجوان در دوران بلوغ، شناخت والدین، مسئولیت پذیری و عزت نفس کودکان آقای دکتر فیروزی: در دوران بلوغ در هر ثانیه صد هزار قطعه در مغز جا به جا می شود و نوجوان به دنبال هویت خویش است، پس آموزش و مهارت یافتنش حائز اهمیت می باشد. همچنین آموزش والدین بسیار مهم می باشد. خانواده باید نسبت به نوجوان شناخت داشته باشد و سطح انتظاراتش متناسب با شناختی که پیدا کرده باشد، چون هر جا انتظار با واقعیت فاصله بگیرد این فاصله را خشم پر می کند، همچنین رشد هم باید مراحل طبیعی خود را طی کند. ارتباط خوب زیربنای سلامت انسانی است، عشق بی قید و شرط و بدون قضاوت کمک میکند تا نوجوان از بزرگتر از خویش الگو برداری کند و عزت نفس که میزان حرمتی که شخص برای خود قائل است، افزایش یابد.   موضوع سوم: ارتباط مغزی خانم صفری: شرایط ژنتیکی و محیطی موجب رفتار بزهکارانه است. آموزش به نوجوانان، والدین، مربیان و متخصصین بسیار اهمیت دارد، چنانکه از طریق دادن حس خوب به نوجوانان و مورد اعتماد او شدن به دنیای مطلوبش وارد می شویم واین ورود موجب می شود که نوجوان انتخاب های اخلاقی داشته باشد.   موضوع چهارم: مسائل روانی نوجوانان آقای معبودیان: حضور روانشناسان و روان پزشکان در NGO ها بسیار ضروری است تا این افراد عوامل وراثتی، سطح هوش، اختلال در خواب، تغذیه، تفاوت های فردی، اختلالات روانی، جسمی و مشکلات عاطفی نوجوانان را مورد بررسی قرار دهند.   موضوع پنجم: نقش آموزش خانم دکتر قاسم زاده: آموزش مهارت های فرزند پروری و آموزش های گروهی ضروری می باشند و آموزش مهارت های فرزند پروری موجب رشد اجتماعی کودکان می شود. سه نوع برخورد استبدادی، قاطع یا منطقی و انفعالی در مورد کودکان داریم که برخورد های منطقی و قاطع موجب رشد همه جانبه کودک یعنی رشد اجتماعی، عاطفی، شناختی، جسمی و حرکتی می شود. و برخورد استبدادی و گوش نکردن به کودکان، عدم رابطه خوب را به بار می آورد. آموزش مهارت های زندگی، تقویت مهارت های شناختی – رفتاری مادران موجب کاهش پرخاشگری نوجوانان می شود و الگوی ارتباطی خانواده رابطه مستقیم با خود کارآمدی نوجوانان دارد. تقویت مهارت خود آگاهی نوجوانان، تفکر انتقادی، تفکر خلاق، مهارت های مراقبت از خود در حوزه سلامت جسم و روان، مهارت حل مساله، مهارت جرات ورزی و ابراز وجود و کنترل خشم به صورت گروهی، همگی موجب شکوفایی نوجوان می گردند. آموزش برای والدین جهت کاهش مشکلات کودکان ضرورت دارد و همچنین محتوای آموزشی فرد آموزش دهنده و روش آموزش باید دارای کیفیتی خوب باشند و در انتها اینکه برنامه های آموزشی مراکز حمایت از کودکان کار، بی سرپرست و بد سرپرست بازنگری شود و تاکید بر آموزش علمی باشد.   سوالات    خانم سلیمانی، عضو انجمن پویا و نماینده کمیته حمایت از کودکان در معرض آسیب:
 • در مورد انتقال اعتقادات پدران و مادران به فرزندانشان چه باید کرد؟
 • آموزش به خانواده ها برای رفتار صحیح با دختران مورد تجاوز قرار گرفته چگونه باشد؟
 • چقدر جامعه پذیرای کودک کار است و جایگاه کودک کار در جامعه کجاست؟
     خانم موسوی، مدیر خانه کودک ناصر خسرو:
 • ارائه راهکار علمی برای برخورد معلم با نوجوان پرخاشگر
  ü      خانم معروفی از موسسه آونگ:
 • تفکیک نوجوان آسیب دیده از بزهکار و چگونگی رفتار خانواده با آنان
    خانم استان پور از انتشارات آموزش:
 • مطالب کلی بود.
  آقای افرامیان، وکیل دادگستری:
 • بحث پیشگیرانه بود، برای درمان نوجوانان کار چه باید کرد؟
  خانم رحیمی از جماعت امام علی:
 • کودکان با مشکلات روانی از کودکان کار تفکیک شوند و این جامعه است که کودک کار می سازد و او را ضد اجتماعی می کند.
      خانم کاظمی از کانون کوشا:
 • چه رفتاری با کودکی که تن فروشی می کند انجام شود و آیا ساختار اجتماعی را می توان تغییر داد؟
  جمع بندی 1-     شناخت نسبت به کودکان و خانواده هایشان پیدا کنیم. 2-     با برقراری ارتباط خوب و آموزش، نیاز های اساسی کودکان و نوجوانان برآورده می شود. 3-     آموزش به خانواده ها ضروری می باشد.