Phot-1o
گزارش کارگاه سه روزه آموزش حقوق نوجوان به مربیان کودکان
تاریخ انتشار: 4 فوریه ماه 15 

        در این کـارگاه مربیان فعالیت هایی در ارتباط با پیمان نـامه حقوق کودک و آمـوزش آن به نوجـوانان به صورت  عملـی انجـام دادنددرهــر روز حدود 4 فعالیت به انجام رسـید .همچنین مربیان با نحوه بـرخورد و ارایـه پرسشنـامه به  نوجوانان و هدایت آنها به شرکت درگروه هایی که حقوق خود را در آن می آ موزند  آشنا شدند. مربیان در این کارگـاه  با نـحوه کار با نـوجوانان برای آگاه کردن و علاقمند نمودن آنها جهت آشنایی با حـقوق و وظـایف  و خـواسته های خود  آشنا شدند.   در آخـر فـیلم کاملی از کارگـاه تهیه گردید که یـک نسخه از آن به انجـمن خورشید در تـاجیکستان جهت تهیه فیلـم مستند مشترک بین انجمن کوشا و انجمن پویـا و انجمن خورشید فرستاده شد و یک نسخه از آن هم در آرشیو انجمن قرار  داده خواهد شد .  لازم به ذکر است که نسخه ای که در این کارگاه بـا مربیان کار شد جزوه گردآوری شده توسط خانم دکتر قاسم زاده بود که به تایید یونیسف رسیده است .   در انتها به شرکت کنندگان گواهی شرکت در ایـن کارگاه داده شد که توسط آن می توانند به تـدریس حـقوق نوجوانان  در مـراکز بپردازند .

  securedownload (3) موضوع  :آموزش حقوق نوجوانان هدف :آموزش حقوق نوجوان به مربیان کودکان علی الخصوص کودکان در معرض آسیب مدرس : دکتر فاطمه قاسم زاده شرکت کنندگان : انجمن پژوهشهای آموزشی پویا موسسه مادران امروز کانون شکوفایی استعدادهای کودکان انجمن حمایت از حقوق کودکان انجمن حامیان کودکان کار و خیابان شورای کتاب کودک کانون توسعه فرهنگی کودکان کانون کوشا انجمن حمایت از کودکان در معرض خطر موسسه مادر گیل گروه تلاشگران یاری همدل  (شبکه یاری) تاریخ سمینار : 23/24/25 شهریور 1393 نشانی : مرکز معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 3 securedownload (4)