295101-Hand-1321821082-748-640x480
برنامه های انجام شده شبکه یاری در روزجهانی کودک
تاریخ انتشار: 24 اکتبر ماه 14 

موسسات عضو شبکه یاری با همکاری با سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، برنامه روزجهانی کودک را در چندین پارک در تهران برگزار نمود.

khabar.90.7.19r_0

گفتنی است برنامه های گرامیداشت روز جهانی کودک با حمایت سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، بطور هماهنگ و یکپارچه توسط ۱۹ انجمن، جمعیت، کانون،گروه و مؤسسه ی عضوشبکه یاری (انجمن پژوهش های آموزشی پویا  انجمن حامیان کودکان کار و خیابان- انجمن حمایت از حقوق کودکان- انجمن حمایت از کودکان کار- انجمن دوستداران کودک پویش- انجمن یاری کودکان در معرض خطر- جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان- کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار کوشا- گروه فرهنگی،اجتماعی کیانا- مؤسسه ی ارتقاءکیفیت زندگی ایرانیان(ایلیا)- مؤسسه ی تاک سرزمین من- مؤسسه ی توانمندسازی زنان و کودکان مهر و ماه- مؤسسه ی توسعه ی فرهنگی،اجتماعی رهاورد مادرگیل- مؤسسه ی حمایتی خانه ی مهر کودکان- مؤسسه ی حمایت از کودکان و زنان پناهنده(حامی)- مؤسسه ی رویش نهال جوان- مؤسسه ی شکوفا- جمعیت دانشجویی امام علی(ع) و مؤسسه ی مهرآفرین پناه عصر از ساعت ۱۰تا۱۳روز۱۷مهر(روز جهانی کودک) در بوستان های”نیاوران”-”حضرت ابراهیم(ع)”-”پلیس″-”جوانمردان”-” لاله” و “تمدن” برگزار  شد.

3