tarvij-88.05.12-ajomane-pajoheshhaye-amoozeshi-poya
کار کودک و تامین اجتماعی
تاریخ انتشار: 10 آگوست ماه 14 

تسریع روند پیشرفت

آخرین براوردهای سازمان بین المللی کار کودکان در جهان ؛  در سپتامبر 2013 منتشر شده و نشان میدهد شمار کودکان کارگر به یک سوم , از سال 2000 از 246 میلیون نفر به 168 میلیون نفر کاهش یافته است. تعداد کودکان در شرایط کار خطرناک به 85 میلیون نفر رسیده است و از 171 میلیون در سال 2000 کاهش یافته است. بیشتر این پیشرفتها بین سالهای 2008 و 2012 بدست امده.زمانی که شمار جهانی با کاهش 47 میلیون نفر از 215 به 168 میلیون نفر کاهش یافت و شمار کودکان در شرایط کار خطرناک با کاهش 30 میلیون نفر از 115 به 85 میلیون نفر رسید. با وجود این پیشرفت , تا سال 2016 هدف تعیین شده  جامعه بین المللی برای  ازبین بردن بدترین اشکال کار کودک به عنوان یک اولویت در مبارزه جهانی برای ریشه کن کردن کار کودک را نمیتوان شاهد بود.

برای دستیابی هرچه سریعتر به پیشرفت باید تلاشمان را سرعت و شدت دهیم

 تسریع روند پیشرفت نیازمند اقداماتی است که علل ریشه ای کار کودک را نشان دهد و تامین  اجتماعی بخش مهمی از پاسخ است.تامین  اجتماعی به واسطه حفاظت از کودکان و خانواده هایشان به همه کودکان فرصت برابر میدهد تا به  توانایی بالقوه برای زندگی سازنده , شاد و سالم دست یابند.

تامین اجتماعی- نگهداری کودکان بیکار

فقر و آسیب نقش مهمی در کار کودک دارد.خانواده های فقیر بیشتر احتمال داردکه برای تامین نیازهای اساسی و مقابله با عدم ثبات متوسل به کار کودک شوند.قرار گرفتن در معرض آسیب در نتیجه کاهش درامد خانوار میتواند اثر مشابهی در تصمیمات خانواده داشته باشد  برای مثال شوک اقتصادی مثل اینکه عضو بزرگسال خانواده شغلش را ازدست دهد.

شوک مربوط به سلامتی مانند بیماری جدی یا شکست شغلی و شوک های مرتبط با کشاورزی مانند خشکسالی ,سیل و خرابی محصول میتواند به طور چشمگیری درآمد خانواده را کم کند و سبب شود که کودکان مدرسه را رها کنند و برای کمک به درآمد خانواده کار کنند.

اهداف تامین اجتماعی , پشتیبانی خانواده های فقیر و کمک به آنها برای تحمل سختی هاست.ابزارهای تامین اجتماعی که در مبارزه با کار کودکان مفیدتر اند عبارتند از :

پول نقد و درمقابل , برنامه هایی که تامین درآمد را برای خانواده ها بالا ببرد و دسترسی به آموزش و بهداشت را فراهم کند

به جلوگیری از کار کودک کمک میکند و حضور کودک در مدارس را بالا میبرد. و کودکان رامورد معاینه قرار میدهد .برنامه استخدام عمومی برای بزرگسالان مشاغلی ایجاد میکند تا مراکز آموزشی و بهداشتی و مانند آن را بسازند و بهبود بخشد وتضمین می کند که بزرگسالان کار کنند و نه کودکان.   حفظ سلامت جامعه دسترسی به مراقبتهای بهداشتی و حمایت مالی را  درمورد بیماری  تضمین میکند و میتواند مانع خانواده هایی  شود که هنگام بیماری یک عضو خانواده , کودکان را برای کار میفرستند .

کمک بارداری از زنان باردار و مادران و نوزادان حمایت کرده و تاثیر مهمی در بهبود سلامت مادران و کودکان دارد و از اینکه بچه های بزرگتر بجای درآمد از دست رفته مادر مجبور به کار شوند جلوگیری میکند.

تامین اجتماعی افراد معلول و آنهایی که دچار آسیب شغلی میشوند , خانواده ها را از توسل به کار کودکان منع میکند.

تامین درآمد در بزرگسالی و حقوق بازنشستگی برای بزرگسالان به نسل جوان کمک میکند تا در امنیت اقتصادی خانواده به عنوان یک  کل شرکت کنند.بیمه بیکاری بزرگسالان,  درآمد حداقلی را تامین کرده  و نیاز به درآمد کار کودک را هنگام از دست دادن شغل کاهش میدهد.

این ابزارها مکمل یکدیگرند کمک نقدی و خدمات عمومی باید بخوبی هماهنگ شده باشند. حمایت اجتماعی برای پرداختن به کار کودک وجود ندارد. یک سیستم تامین اجتماعی درست طراحی شده دربردارنده مجموعه ای از اقداماتی خواهد بود که متناسب با بهترین نیازهای ملی است.  بودجه تخصیص یافته مثل قرضه های کوچک و بیمه های جزیی به انضمام موسسات وام دهنده میتوانند نقش مکمل دراین باشد که خانواده های آسیب پذیر خدمات مالی مورد نیازشان را نیافتند.

ما در مسیر درست حرکت میکنیم اما پیشرفت بسیار کند است.اگر ما برای پایان دادن به معضل کار کودک در آینده ای قابل پیش بینی مصمم هستیم ما باید در همه سطوح پیشرفت کنیم. 168 میلیون دلیل خوب برای این موضوع وجود دارد.

مقابله  با کار کودک از طریق گسترش تامین اجتماعی

سازمان بین المللی کار تخمین میزند که بیشتر از 5 میلیارد نفر در حدود 73 درصد جمعیت جهان دسترسی به حمایت اجتماعی مناسب ندارند. در سال 2012 با انعکاس اجماع جهانی براساس تامین اجتماعی به عنوان حقی برای همگان,بیانیه شماره 202 سازمان بین المللی کار را پذیرفت. بیانیه ای که ایجاب میکند کشورها سطح تامین اجتماعی اشان را معلوم  کنند بطوریکه حداقل مراقبتهای بهداشتی را تضمین کند و تامین درامد اولیه در تمام زندگی مردم  قطعی شود. این بیانیه چارچوب اصلی و محرکی برای تلاشهای ملی است تا دسترسی جهانی به مجموعه ای از تعهدات تامین اجتماعی را فراهم کند.

گزارش 2013 درباره کار کودک (اسیب پذیری اقتصادی , حمایت اجتماعی و مبارزه با کار کودک ) بر اهمیت پرداختن به مبانی آسیب های اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد آسیب هایی که میتواند خانواده ها را متوسل به کار کودک کند.

پس از این,  گزارش بر اهمیت گسترش تامین اجتماعی همگام با بیانیه شماره 202 سازمان بین المللی کار تاکید دارد. گزارش جهانی بخشی از اولویتهای مربوط را شناسایی می کند.

نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد ابزار تامین اجتماعی به مبارزه با کار کودک کمک میکند. تامین اجتماعی ملی در راستای بیانیه شماره 202 سازمان بین المللی کار است.

مراقبت بهداشتی و تامین درآمد با دسترسی به آموزش و دیگر خدمات ضروری میتواند مانع کار کودک شود.

سیستم تامین اجتماعی تضمین شده نسبت به کودک حساس است بطوریکه وضعیت نامناسب اجتماعی و خطرات و آسیبهایی که کودکان ممکن است با آن متولد شوند یا بعدا در دوران کودکی بدلیل شرایط خارجی داشته باشند را بررسی می کند.

حمایت اجتماعی که نسبت به کودک حساس است به ویژه کار کودک برای افزایش تاثیر بر کار کودک است .اطمینان از اینکه سیستم تامین  اجتماعی  به گروههای آسیب پذیر کودکان از جمله کودکان یتیم یا کودکان آلوده به ایدز, کودکان مهاجر, کودکان به حاشیه رانده شده ی اقلیت های قومی و گروه های بومی و دیگر گروه های اقتصادی و اجتماعی مستثنی شده دسترسی دارد. مسوولیت اولیه برای قاعده مند کردن سیاست تامین اجتماعی  و گسترش تامین اجتماعی ملی برای پوشش دادن هر چه بیشتر جمعیت متکی به دولت است.

اما سازمانهای کارگران و کارفرمایان نقش مهمی دارند.اعضای جامعه میتوانند دولت را به اهمیت کار کودک در بکارگیری ونظارت بر بیمه کمک کنند  و اطمینان دهند که بطور موثری به کار کودک بپردازند. با مذاکرات دسته جمعی اتحادیه های بازرگانی و کارگری میتوان اطمینان داشت که طرح تامین اجتماعی مکمل,حمایت متناسبی برای اعضا و خانواده هایشان ارایه کند. تقویت درآمد خانواده مانند سدی در برابر خطر کار کودک است. تقویت انتقال اقتصاد غیر رسمی به رسمی ,اساس تامین اجتماعی را تقویت می کند و همزمان امنیت محل کار برای کودک را تامین می کند.

نماینده سازمان دیگر گروه های ذی نفع مثل بازنشسته ها , از کار افتاده ها یا کسانی که نیازهای بهداشتی خاص دارند باید در مذاکرات در سطح ملی دخیل باشند.نگرانی آنها ارتباط مستقیم دارد با اینکه تامین اجتماعی چگونه برای مبارزه با کار کودک اقدام میکند.

برای تقویت حرکت گسترده جهانی علیه کار کودک, در 12 ژوین به ما بپیوندید:

روز جهانی مبارزه با کار کودک آگاهی برای مبارزه با کار کودک را ارتقا می بخشد. حمایت از روز جهانی هر سال در 12 ژوین برگزار میشود. ما انتظار حمایت بیشتری از دولت ها و سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سازمانهای غیر دولتی و نهادهای مدنی و سازمانهای ملی و بین المللی و همه آنهایی که با کار کودک مبارزه میکنند ,داریم . ما شما و سازمانتان را دعوت میکنیم تا در روز جهانی 2014 شرکت کنید .

 برای اطلاعات بیشتر

ipec@ilo.org

مترجم صبا علویان

انجمن پژوهشی پویا