arm - Copy
بیانیه شبکه یاری در حمایت از کودکان غزه
تاریخ انتشار: 28 جولای ماه 14 
 آرزوي همه انسانها، جهاني عاري از خشونت و جنگ است .جنگ و خشونت، امنيت و آرامش همه انسانها به ‌ ویژه كودكان و زنان بي‌دفاع را تهديد مي‌كند و اين مغاير با ذات صلح‌جوي بشر است.

شور بختانه،  بار دیگر جنگی بی رحمانه از سوی اسرائیل آغاز شده و مردم بی دفاع غزه بویژه کودکان را به خاک و خون کشیده است. این جنگ نابرابر و کشتار غیر انسانی کودکان، زنان و مردم بی دفاع غزه با وجود اعتراضات گسترده جهانی همچنان ادامه دارد و هر روز تعداد بسیاری از کودکان در گیر و دار جنگی فاجعه بار زندگی خود را از دست می دهند. زندگی حق همه کودکان است که تنها در سایه صلح و آرامش امکان پذیر است. جنگ این حق طبیعی را نه تنها از کودکان که از مادران، پدران و همه مردم بی دفاع غزه سلب کرده است.

تصاویر و گزارش های ارائه شده از غزه عمق فاجعه انسانی را در این منطقه نشان می دهد. کشتار  بی رحمانه مردم بیگناه و بخصوص کودکان، ویرانی گسترده خانه ها، مدارس و بیمارستان ها جنایتی است که هیچ حد و مرزی برای خود نمی شناسد.

متاسفانه تلاشهای سازمانهای بین المللی و اعتراضات مردمی در سراسر جهان  برای توقف جنگ و برقراری صلح تاکنون موفقیت آمیز نبوده و تنها به چند ساعت آتش بس کوتاه منجر شده که فقط به فرصتی برای جمع آوری اجساد، انتقال مجروحان و جستجو درخانه های ویران شده تبدیل گردیده است.

ما سازمانهای غیر دولتی کودکان از مراجع بین المللی می خواهیم که برای تحقق این خواسته ها که از وظایف آنان است تلاش کنند:
–        جنگ را هر چه سریع تر متوقف کنید.  
–        به کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع غزه به ویژه کودکان پایان دهید.
–        برای ترمیم خرابیهای جنگ و کمک به رفع نیازهای مردم جنگ زده به ایجاد محدودیت و محاصره غزه             پایان دهید.
–        کمک های انسان دوستانه را برای مردم غزه  تسهیل و ساماندهی کنید.
–        برای دستیابی به این خواسته ها برپایی اعتراضات مردمی در سراسر جهان و ترویج صلح به جای جنگ           از وظایف ما سازمان های غیر دولتی است.

 

گروه تلاشگران(شبکه یاری کودکان کار و خیابان)

گروه تلاشگران(شبکه یاری کودکان کار و خیابان) از عدم هماهنگی پیش آمده در مورد تجمع در مقابل  سازمان ملل از همه دوستداران و فعالین حوزه کودکان پوزش می خواهد. امید است در آینده این نا هماهنگی ها بوجود نیاید.

با احترام

گروه تلاشگران(شبکه یاری کودکان کار و خیابان)