Earthquakes 1.1.7.0 Tab 1 of 2
مستندسازی تجارب مدیریت بحران زلزله های ایران
تاریخ انتشار: 21 ژوئن ماه 14 

مستندسازی، سنگ بنای علم مدیریت بحران است؛ زیرا این علم، بغایت کاربردی است و  هر تجربه جدید بر غنای نظریات آن می افزاید.

سخنرانی آقای دکتر ایرانمنش در حسینیه ارشاد

 مستند سازی عبارتست از گردآوری و ثبت(مكتوب نمودن) و ضبط(صدا) و تصویر برداری(عکس و فیلم) رویدادها و تجارب، ‏تنظیم و تدوین، طبقه بندی و نگاهداری اطلاعات حاصل از آن ها؛ مفاهیمی كه خود از فعالیتی هدفمند، دقیق و منظم ‏حكایت دارند. بررسی مفاهیم یادشده نشان می دهد كه همگی بر حفظ و نگهداری اطلاعات تكیه دارند.‏ شکل غالب در مستندسازی، مستندنگاری یا مكتوب کردن تجارب دانسته ها و تجارب انسان هاست؛ چون ما چه در ارتباطات کاغذی و چه ارتباطات مجازی، بیشتر با «نوشتار» سر و کار داریم. در مستند سازی ما بدنبال این هستیم که واقعا چه شد و چه کردیم؟ ( ثبت و ضبط رویدادها و عملکردها و تجارب). این کار می تواند توسط یا یک فرد عادی، یا یک گروه عادی، یا گروهی محقق انجام گیرد. یافته های مستندسازی در مرحله بعد باید مورد ارزیابی قرار گیرند و نقاط قوت و ضعف عملکردهای گذشته، آشکار شوند. در مرحله بعدی باید بتوان بنحوی منطقی بر پایه این ارزیابی، راه آینده را ترسیم کرد.

لینک دانلود:

mostanad sazi bohran-29-3-93