logo3
تقدیر کمیساریای عالی پناهندگان از انجمن حامی
تاریخ انتشار: 16 ژوئن ماه 14 

400x272

نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در تهران از حامی تقدیر کرد.

فاطیا عبدال نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، از حامی به دلیل اجرای موفقیت آمیز طرح پیشگیری از خشونت های خانگی در شهرهای تهران و مشهد تشکر کرد و تقدیرنامه ای به انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده ارسال کرد.

طرح پیشگیری از خشونت های خانگی در سال های ۹۲-۱۳۹۱ توسط انجمن حامی با همکاری کمیساریا و اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور برگزار و در میان جامعه پناهندگان با استقبال های گسترده ای روبرو شد.