تاریخ انتشار: 8 ژانویه ماه 19 
  این کتاب دانشنامه محیط زیست 450 مقاله دارد و 6 جلد است. انتشارت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مخاطب کتاب: نوجوان به بالا سرویراستان علمی کتاب: مهندس هنریک مجنونیان استاد محیط زیست – دکتر بهرام کیابی استاد حیات وحش