تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ماه ۹۶ 
زندگی را از من نگیرید ای شمایان که بر مسند قضاوت نشسته اید و عدالت را در چارچوب نظم و قانون به اسارت کشیده اید من سرشار از شوروشوقم رویاهای شیرینی در سر دارم و امید های شادی بخشی، در دل و نگاهی به آینده روشن زندگی ام را از من نگیرید اگر در لحظه های نفس گیر
 
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ماه ۹۲ 
ﺑﺎز ﻣﺜﻞ همیشه ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﮐﻮر ﻩﭘﺰﺧﺎﻧﻪ
 
تاریخ انتشار: ۷ آبان ماه ۹۲ 
صلح، در انديشه ماست اگر خرد ورز باشيم