تاریخ انتشار: 8 مارس ماه 15 
پس از تشکیل شبکه، بر اساس تفاهم نامه ای اهداف شبکه به شرح زیر مشخص شد
 
تاریخ انتشار:
كودكي دوران رشد و بالندگي است و برخورداری كودكان از حقوق اساسي خود در اين سالهاي حساس، رشد و سلامت آنان را تامين مي كند. كودكان با توجه به ويژگي هاي سني خود بسيار آسيب پذيرند و براي دستيابي به حقوق خود، نياز به حمايت بزرگسالان دارند.