تاریخ انتشار: 9 دسامبر ماه 14 
نقاشی های بچه های موسسه رویش نهال جوان
 
تاریخ انتشار: 14 اکتبر ماه 14 
نقاشی های کودکان تحت پوشش رویش نهال جوان
 
تاریخ انتشار: 13 می ماه 14 
نقاشی از کودکان موسسه حمایتی کودکان کار کوشا