تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ماه ۹۳ 
نقاشی های بچه های موسسه رویش نهال جوان
 
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ماه ۹۳ 
نقاشی های کودکان تحت پوشش رویش نهال جوان
 
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۳ 
نقاشی از کودکان موسسه حمایتی کودکان کار کوشا